400 iCon là gì? iCon Facebook dùng để làm gì?

Apkhayp Blog
Jul 31, 2018 · 2 min read

Khi được hỏi về 400 icon là gì? thì hiển nhiên mình sẽ trả lời nó chỉ là những icon mới mà Facebook đưa ra thí nghiệm trong khoảng thời gian đầu. Vì mới đây, Facebook chính thức cập nhật trên 10.000 danh sách những iCon Fb mới lạ hơn cho mọi người khi sử dụng.

Image for post
Image for post

Nếu nói những icon Facebook này là đủ thì đó là 1 điều sai lầm, vì hiện nay Facebook liên tục cập nhật những icon mới lạ hơn nhằm đáp ứng nhu cầu thể hiện cảm xúc và biểu cảm của mình.

Những biểu tượng cảm xúc mới như: icon động, icon tĩnh, mặt cười, … và hơn hết những icon này hoàn toàn miễn phí cho người sử dụng trong quá trình đăng Status hay gửi tin nhắn cho bạn bè của mình.

Image for post
Image for post

Việc sử dụng các icon này cũng khá dễ, vì hầu hết thì Apkhayp Blog đã có các hướng dẫn cụ thể cho mọi người để sử dụng. Chính vì thế, mọi người có thể an tâm trong quá trình sử dụng và nhớ theo dõi để cập nhật cho mình những icon mới nhất nhé.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store