Študenti architektúry si vysnívali premenu opustenej elektrárne v Piešťanoch. Teraz je sen realitou

Fičí
Fičí
Oct 10, 2014 · 3 min read

Bratislava, je aj iná cesta ako búrať

Neďaleko železničnej stanice v Piešťanoch stála desaťročia opustená elegantná budova.

Foto: Stavba roka (fikcia autorov návrhu)

Je šťastie, že ešte stojí, pretože svoju hlavnú funkciu stratila ešte pred rokom 1950.

Zdroj: Vladimír Hain, Wikimedia Commons

Ešte do 90. rokov minulého storočia slúžila ako rozvodňa, potom už len chátrala.

Zdroj: Eelektrárňa Piešťany

Staré časy pripomína nápis “Elektrárňa” — takto volali elektrárne v roku 1906, keď bola budova sprevádzkovaná.

Zdroj: Youtube / Mishomisho 1000

Študenti architektúry Michal Ganobjak a Vladimír Hain vymysleli a nakreslili pred dvomi rokmi budove novú budúcnosť. V ich snoch mala budova slúžiť ako kultúrne a vzdelávacie centrum.

Zdroj: Snímka Elektrárnapiestany.sk

Projekt si získal podporu aj u majiteľa budovy a študentský projekt sa mohol stať realitou. Rekonštrukcia trvala vyše roka.

Chcete viac inšpiratívnych príbehov zo Slovenska na svojom Facebooku? Dajte Like novému projektu Fičí.sk

Foto: Stavba roka

Elegantná budova z časov, kedy sme ešte boli súčasťou Uhorského kráľovstva, opäť slúži ľuďom Piešťan a ich hosťom.

Nostalgický starý názov “Elektrárňa” sa teraz vracia do života — pod týmto logom a názvom bude slúžiť aj naďalej.

Pozrite si, aký je výsledok snahy, ktorá začala ako študentský projekt.

Zdroj: Facebook
Zdroj: Facebook
Zdroj: Facebook
Zdroj: Facebook
Zdroj: Facebook
Zdroj: Facebook
Zdroj: Facebook

Projekt mladých architektov Michala a Vladimíra ocenili aj v medzinárodnej súťaži SAIE.

Zdroj: PNKY.sk

Celý priebeh premeny elektrárne.

https://www.youtube.com/watch?v=zUh8PoOoauk

A ak chcete vidieť, ako bude “Elektrárňa” žiť, môžte ju sledovať na Facebooku.

  Fičí

  Written by

  Fičí

  Sme laboratórium na virálny obsah, chceme byť slovenský Buzfeed. Na Medium.com testujeme obsah, ktorý chceme spustiť na vlastnom webe v novembri 2014.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade