2014: Vzestup P.K.

Pavel Králíček
Jan 1, 2015 · 4 min read

Jestliže minulý rok jsem zažil vzestup a pád, letos to byl čistý vzestup. Zpočátku pomalý, ale postupně se zrychlující. Rok 2014 byl rokem, kdy jsem se postavil na vlastní nohy.

Práce

Gentleman Store

Image for post
Image for post
Takto vypadal proces odesílání objednávek přes léto.

Gentleman Store bylo to hlavní, co mě celý rok zaměstnávalo. Od nuly se mi podařilo vybudovat nyní poměrně slušně fungující byznys. Netočím zatím miliardy, ale jako na první počin jsem na Gentleman Store hrdý. Je to moje první podnikatelská škola, ve které jsem zatím nepropadl.

Od začátků, kdy jsem měl sklad v bytě a všechny objednávky odesílal sám, jsem se už posunul dál. V novém roce se těším na další růst a nové úrovně.

Image for post
Image for post

Košilový projekt John & Paul je na úplném počátku. Pracovali jsme na něm od února a těsně před Vánoci se nám ho povedlo s Honzou spustit a za 14 dní prodat 132 košil, což není špatné. Neměli jsme kvůli škole moc času na propagaci, ale cíl 100 košil jsme splnili.

Jsem zvědav, kam se nám povede projekt posunout v roce 2015. Na přelomu ledna a února obdrží zákazníci první košile a my první skladové zásoby. Pak už je to velká neznámá.

Kurzy Naučmese

Image for post
Image for post
Učím mimo jiné i vázat kravatu.

V tuto chvíli mám na kontě 74 spokojených účastníků mých kurzů na Naučmese. Musím říct, že vyprávět naživo je něco úplně jiného, než jen sedět za počítačem a ťukat do klávesnice. Řekl bych, že prezentačně jsem se dostal díky kurzům o několik úrovní výš a ověřil si, že dokážu úspěšně mluvit 3 hodiny tak, aby mě lidé poslouchali a vnímali.

Spoustě lidí jsem pomohl změnit styl oblékání a uvědomit si, jak by chtěli vlastně vypadat a působit a kde začít. Z toho mám velkou radost.

Kromě vlastních kurzů jsem také přednášel na WebExpu pro cca 30–50 lidí, kde jsem se přímo “na podiu” svlékal a převlékal. To se mi dosud také nestalo.

Pravý Gentleman a menswear komunita

Blog je pro mě stále středobodem mého online snažení, který vše pojí dohromady. Za rok 2014 jsem napsal 56 článků a obdržel cca 500 komentářů.

Návštěvnost blogu za celý rok.

Díky blogu se mi také povedlo poznat spoustu fascinujících lidí — ať už proto, že jsem s nimi dělal rozhovor, nebo jsme se jen někde potkali. Měl jsem štěstí poznat (v náhodném pořadí) Česlava Jaroše, Gustava Šimůnka, Radka Zachariáše, Michala Kučeru, Erika Martina Lawarta, Ivana Petrův, Robina Beryho, Víťu Ivičiče, Jakuba Tichého a samozřejmě spoustu dalších.

No a hlavně mého společníka Honzu Moravčíka.

Osobní život

Image for post
Image for post

Je ze mě Pražák

S přestěhováním do většího bytu na Vinohradech se ze mě stal alespoň myšlenkově Pražák. Už se cítím v Praze doma a do rodného Trutnova jezdím spíše na návštěvu.

Dovolená na plachetnici

Asi už to tak bude, že mám rád moře a lodě, což je paradoxní, protože nesnáším plavání. Stejně jako minulý rok jsme se letos opět týden plavili na plachetnici v Chorvatsku, tentokrát v sedmi lidech.

Marie, pořád Marie

Byl bych hulvát, kdybych nezmínil tu prapříčínu, která umožnila vše ostatní, co jste si doposud přečetli — a tou je moje Marie. Už dva roky spolu fungujeme a nevypadá to, že bychom měli přestat.

Zážitky

  • V létě jsem opět týden kapitánoval na plachetnici.
  • Na víkend jsme si s Marií půjčili kabriolet.
  • Skočil jsem bungee jumping.
  • Jel jsem 275 km/h ve Ferrari 458.
  • Řídil jsem psí spřežení.
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Před skokem bungee.
Image for post
Image for post
Moje psí smečka.
Image for post
Image for post
Spokojený bílý kapitán.

Za nejdůležitější ale beru myšlenkový posun, který se mi za ten rok podařilo uskutečnit. Takové věci jako vztah k práci, sebe-motivace, podnikatelství, zodpovědnost a jiné koncepty. Pokusím se jim věnovat další článek, pokud se mi podaří vše odpovídajícím způsobem přetavit do slov.

Takže tak.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store