Merhaba

“Burada nelerden bahsediliyor?” diye merak ediyorsanız, özetle aşağıda görebilirsiniz:

Turan Sert
Jul 24, 2018 · 3 min read

Blockchain Türkiye tarafından yayımlanan ‘Sorularla Blockchain’ kitabıma bu bağlantıdan ulaşabilir ve dijital sürümünü ücretsiz indirebilirsiniz.


Blockchain teknolojisinin nasıl çıktığını merak ediyorsanız

Blockchain’in değişik alanlarda getirdiği potansiyel yenilikler için

Finans alanındaki potansiyeli en yüksek olan Merkeziyetsiz Finans (DeFi) hareketini yakından tanımak için

Dijital dünyada bireysel kullanım alanları için

Blockchain bazlı teknolojilerin girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemlerini nasıl değiştirdiğini merak ediyorsanız

Blockchain bazlı teknolojiler konusunda madalyonun diğer tarafına bakmak isterseniz

Blockchain’in geleceğini merak ediyorsanızDaha pek çok yeni teknolojiye altyapı sağlayan Ethereum ilginizi çekiyorsaDevletler çıkarmayı planladığı dijital paralar ilginizi çekiyorsa


Yeni çıkan Token ve ICO piyasalarını daha yakından tanımak için

Bitcoin benzeri son çıkan teknolojiler ilginizi çekiyorsa

Kripto paralara yatırım yapmak istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız

KriptoParalar’ın inişli-çıkışlı yapısı sizi tedirgin ediyorsa, SabitPara kavramını anlamak için


Yeni teknolojileri ayakta tutan en önemli yeniliklerden Şifreleme ile ilgili

Yeni teknolojilerin dağıtık yapılarında birbirinden bağımsız makinelerin nasıl ortak hareket ettiği sizin için bir muamma ise

yazılarımıza göz atabilirsiniz.

Her tür yorumunuz (ve eğer beğendiyseniz alkışınız) için şimdiden teşekkürler.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store