Шлях до цифрової трансформації

Anton Verkhovodov
Jan 21, 2019 · 4 min read
Image for post
Image for post

Цифрова трансформація — поняття дуже об’ємне, тому мало кому вдалося якісно підсумувати його. Звіт WEF та Bain є одним із найкращих та представляє цифрову трансформацію як подорож для підприємств.

З-поміж великої кількості питань про цифрову трансформацію найважчим для мене є наступне: “Антоне, можеш порадити почитати книгу/підручник/методичку/глибокий та прикладний матеріал про цифрову трансфомрацію?”. Знайти такі матеріали важко із декількох причин:

 1. Тема цифрової трансформації є дуже складною. Для її повного розуміння потрібно мислити двома протилежними категоріями: бізнес сьогодні та світ завтра. Потрібно якісно розбиратис у тому, як працює традиційне середовище, де його сили та проколи. Разом із тим, критично важливим є жити у майбутньому: знати, які технології скоро будуть актуальними, як зміняться звички людей та бізнес-моделі.
 2. Одна з головних компетенцій лідерів цифрової трансфомрації — strategic foresight: вміння не просто правильно передбачити майбутнє, а і визначити реальні, конкретні, притомні бізнес-можливості. Інакше кажучи — приземлити футурологію на (українську) реальність.
 3. Небагато людей це освоїли, ще менше здатні зібрати із цього якусь методичку і дуже мало хто готовий цим ділитися.

Тому я був приємно здивований, коли знайшов звіт Світового економічного форуму та компанії Bain, у якому автори зробили хорошу роботу по визначенню основних кроків на шляху до цифрової трансформації підприємства, розібрали сутність кожного із них, навели цікаві кейси та визначили перелік основних питань, які організації мають собі ставити.

Окрім вищенаведеного, мені цей звіт сподобався аналогією, яку ми активно використовуємо у Civitta. Цифрова трансформація — це подорож, яка складається із декількох послідовних кроків. Тому далі я наведу короткий огляд документу, приправлений моїм досвідом просування теми цифрової трансфомрації в Україні.

Image for post
Image for post
World Economic Forum, Bain

Цифрова стратегія

Як зміниться індустрія та роль компанії в ній? Важливо визначити стратегічні вектори галузі, зрозуміти можливості для своєї компанії та сценарії участі у цих змінах (або ж впливу на них).

Вибір потрібно робити у наступних площинах:

 • Амбіції: Які цілі компанії? Як швидко та далеко хочемо йти?
 • Ринок: У яких частинах ланцюга доданої вартості та користувацьких нішах ми можемо бути присутніми?
 • Бізнес-модель: Чи потрібно її змінювати під нові реалії?
 • Критично важливі активи і компетенції: Чи врятують нас сильні сторони сьогоднішнього бізнесу завтра?

Бізнес-модель

Як ми пам’ятаємо із попередніх статей, цифрова трансформація — це не тільки про технології, а й про зміни у бізнес-моделі, спричинені новими технологіями та еволюцією поведінки людей (працівників та клієнтів).

Головне у цій фазі — не ліпити нову економічну модель на старий бізнес. Це потрібно трансформувати із глибини, змінюючи не тільки фасад, а й приводячи фундамент до відповідності із вимогами та можливостями цифрової ери.

Для реалізації таких змін важливим є розуміння конкретних потреб клієнта безвідносно до поточної моделі компанії. Людям потрібні фінансові послуги, а не банки; мобільність, а не автомобіль тощо. Потреби у людей є сталими, а ось продукт — це лише тимчасовий спосіб їх задовольнити.

Enablers

Успішній цифровій трансформації сприяють 4 сфери:

 • Дані та аналітика, які стають предиктивними та прескриптивними. Для ефективного використання даних слід почати із цінності, будуючи роботу із данними та аналітичні компетенції навколо потенційних джерел цінності.
 • ІТ системи перейдуть від ізольований, до повсюдних та повністю інтегрованих, котрі базуються на гнучкій та модульній архітектурі.
 • Моделі операцій та партнерств перефокусуються із внутрішньої співпраці до зулучення екосистеми.
 • Робота із талантом та культурою стає ще більшою темою через виклики мультифункціональності й постійного “переозброєння”. Культура повинна стимулювати інноваційне та швидке мислення, мультидисциплінарну мспівпрацю, толерантність до ризику та помилок.

Реалізація

Компанії, успішні в цифровій трансфомрації, проявляють свою силу у 5 площинах:

 • Масштабування: розкладання ініціатив на малі компоненти, якими можуть зайнятися малі команди та які надалі ефективно масштабуються на усю організацію
 • Управління: чіткі цілі та відповідальність, оцінка успішності та вчасна зупинка проектів
 • Лідерство: глибока залученість лідерів у процес, розуміння цифровізації на усіх рівнях компанії
 • Фінансування: венчурна модель фінансування цифрових проектів, залучення зовнішніх інвесторів, позабюджетне фінансування проектів
 • Інклюзивність: проактивне залучення регуляторів та спільнот у роботу

Завершальні думки

Володіти понятійним апаратом цифрової трансформації важливо усім. Хоч це і не замінить роботи з експертами, проте дозволить вести набагато кваліфікованішу дискусію, виходячи на новий рівень конкретики.

Щоб розвивати цифрову трансформацію в Україні було створено Digital Transformation Institute. Прикласти реальну інноваційну та цифрову експертизу до бізнесу може команда досвідчених корпоративних професіоналів, серійних цифрових підприємців та інноваційних стратегів компанії Civitta. Ми з радістю не тільки робимо проекти, а й просто ділимося досвідом.


Хто я? Мене звуть Антон, Innovation Strategist (консультант з питань стратегії та інновацій) компанії Civitta. Більшу частину останніх 4 років я варився в інноваційному середовищі Австрії та Німеччини. Там довелося попрацювати із великими корпораціями та стартапами у ролях стратегічного консультанта, операційного виконавця і аналітика. Це дало мені розуміння того, як компанії в різних індустріях реагують на цифрову трансформацію, як прочитати майбутнє індустрій по стартапах та якими інструментами старі гіганти досягали успіху. Цими знаннями я вирішив поділитися із місцевим бізнесом.

На своєму Telegram-каналі я регулярно публікую відібрані та анотовані матеріали про інновації, важливі трансформаційні тренди для різних бізнесів та трохи фахового гумору. Раджу підписатися.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store