Crypto Squanch
Aug 6 · 2 min read

Beam, daha önce yol haritasında açıklandığı gibi ilk harf forkunu hayata geçirecek.

Beam ağındaki bu ilk güncelleme, 15 Ağustos 2019'da ulaşılması beklenen 321321 blok yüksekliğinde gerçekleşecek.

Neler değişecek ?

- Beam Hash I’den Beam Hash II’ye PoW algoritmasına geçilecek. Beam Hash II ile ilgili daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

- SBBS PoW (yeni cüzdanlar tarafından otomatik olarak gerçekleştirilen) zorunlu hale gelecek.
- Minimum 100 Groth olan fee ücreti veya 10 * Çekirdek sayısı + 10 Çıkış sayısı nodlar tarafından uygulanmaya başlanacak
- Göreceli Zaman Kilitleri Desteği

Zaman çizelgesi

Nod, cüzdan ve madencinin uyumlu sürümleri Clear Cathode 3.0 sürümüyle yayınlanacak.

Nod ve Masaüstü Cüzdanı dosyaları, herkesin yeni sürüme geçmesine yeterli zaman tanımak için 17 Temmuz 2019'da piyasaya sürüldü.

Android ve iOS için Mobil Cüzdanlar daha sonra piyasaya sürülecek.

Tüm kullanıcıların cüzdanlarını yalnızca en son sürüme yükseltmeleri gerekli ve yeterlidir. Cüzdanda tutulan fonlar etkilenmeyecektir.

Uyumluluk

Blok Yüksekliği 321321'e ulaşıldıktan sonra, 3.0'dan önceki cüzdanlar çalışmayı durduracaktır. Kullanıcıların, fonlara erişmek için cüzdanları 3.0.0 veya daha sonraki bir sürüme yükseltmeleri gerekir.


İletişim

Sorularınız ya da geri bildirimleriniz mi var ?

Beam’in artık resmi TÜRKÇE telegramı da var.

Katılmak için:

Türkçe telegram

Global telegram

Teknik destek telegram

Mail


Beam’i keşfedip topluluklarımıza katılın

Beam Android Cüzdanı indirin Google Play

Beam iOS Cüzdanı indirin on App Store

Beam hakkında daha fazla bilgi için websitemiz ve blogumuz

Telegram: t.me/BeamPrivacy

QQ Beam 中国官方社区: https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=5Mbs8N4

Reddit: reddit.com/r/beamprivacy/

Twitter: twitter.com/beamprivacy

BeamTurkiye

Beam, işlemlerin değerlerini ve adres bilgilerini tamamen gizleyerek aynı zamanda blokzincirinde sıkışmayı azaltan Mimblewimble protokolüne dayanan ölçeklenebilir, gizlilik odaklı bir kriptoparadır.

Crypto Squanch

Written by

Just Squanch it

BeamTurkiye

Beam, işlemlerin değerlerini ve adres bilgilerini tamamen gizleyerek aynı zamanda blokzincirinde sıkışmayı azaltan Mimblewimble protokolüne dayanan ölçeklenebilir, gizlilik odaklı bir kriptoparadır.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade