Polskie firmy 2018 — rok w prześwietleniu

Ile firm rozpoczęło swoją działalność w 2018 roku, a ile zakończyło? Jakiego typu firmy najczęściej zakładali przedsiębiorcy w 2018 roku? Ile w 2018 otwarto spółek z ograniczoną odpowiedzialnością? Ile komandytowych a ile jawnych? Zanim biznesowo wejdziemy w 2019 rok, podsumujmy obecny.

Transparent Data
Dec 20, 2018 · 7 min read
Polskie firmy 2018 — podsumowanie roku Prześwietl.pl

Korzystając z danych z rejestrów KRS i CEIDG, pobieranych przez utrzymywaną przez nas platformę wywiadu gospodarczego online, Prześwietl.pl, postanowiliśmy stworzyć małe podsumowanie roku 2018.

Ile podmiotów gospodarczych otwarto a ile zamknięto w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 do 19 grudnia 2018 roku pojawiło się w polskich rejestrach KRS i CEIDG dokładnie 359 134 nowych podmiotów gospodarczych wymienionych wyżej typów.

Swoją działalność zakończyło 210 455 podmiotów, a więc śmiało możemy mówić, że 70% więcej podmiotów gospodarczych się w Polsce otworzyło niż zamknęło w 2018 roku.

Spójrzmy, jak to wyglądało w rozłożeniu na poszczególne miesiące:

Otwarte i zamknięte podmioty gospodarcze w 2018 roku — Prześwietl.pl

Rekordowym miesiącem, zarówno pod względem otwarć jak i zamknięć działalności biznesowej, był styczeń 2018. Dokładnie 37 992 podmiotów zostało wpisanych do rejestrów KRS i CEIDG, a 37 320 zostało zamkniętych. Pod tym względem każdy styczeń wygląda podobnie, a dzieje się tak najprawdopodobniej z bardzo prozaicznego powodu — w grudniu wypada wiele dni świątecznych, przez co spływające do rejestrów wnioski, “przechodzą” na kolejny miesiąc. Jeśli mamy ochotę, możemy to nawet nazwać mega kumulacją ;)

W 2018 roku mieliśmy jeszcze jeden większy wzrost rozpoczynania nowej działalności biznesowej — zauważalny już w kwietniu z epogeum w maju pik, związany z sezonowymi biznesami wakacyjnymi.

Jeśli chodzi o zamknięcia, najwięcej podmiotów zdecydowało się na ten krok w pierwszych miesiącach 2018 roku — w styczniu, lutym i marcu. W późniejszym okresie liczba zamykanych działalności utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie, 13–15 tysięcy firm w każdym miesiącu.

Zastanawiacie się jak liczby te wyglądały w przypadku poszczególnych form prawnych?

Jednoosobowe działalności gospodarcze w 2018 roku

Pozostałych typów podmiotów gospodarczych wpisano do polskich rejestrów 42 726, czyli 7 razy mniej, a zamknięto 13 064, czyli 15 razy mniej. Proporcje te wyraźnie wskazują, że choć jednoosobowe działalności gospodarcze są najczęściej wybieraną biznesową formą prawną, to również i najwięcej z nich znika z rynku.

Otwarte i zamknięte jednoosobowe działalności gospodarcze w 2018 roku (1.1–19.12.2018) — Prześwietl.pl

W rozłożeniu na poszczególne miesiące, wykres dla jednoosobowych działalności gospodarczych najbardziej przypomina ten ogólny dla całego 2018 roku. Najwięcej firm zamykanych było w pierwszych miesiącach, a najmniej w lipcu. To tutaj też ewidentnie widać i intensywniejsze pojawianie się nowych firm przed sezonem wakacyjnym.

Otwarte i zamknięte jednoosobowe działalności gospodarcze w 2018 roku z podziałem na miesiące (1.1–19.12.2018) — Prześwietl.pl

W przypadku pozostałych form podmiotów gospodarczych, w 2018 roku przodowały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). W Krajowym Rejestrze Sądowym pojawiło się ich prawie 33 tysiące.

Otwarte i zamknięte podmioty gospodarcze w 2018 roku (1.1–19.12.2018)— Prześwietl.pl

Na trzecim miejscu pod względem “popularności” uplasowały się spółki komandytowe, a za nimi spółki jawne.

Przypatrzmy się bliżej liczbom otwarć i zamknięć poszczególnych rodzajów działalności w rozłożeniu na miesiące.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 2018 roku

Otwarte i zamknięte spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w 2018 roku (1.1–19.12.2018) — Prześwietl.pl

Dla porównania, poprzedni rok 2017 był dla sp. z o.o. bardziej obfity, bo w całym roku w tej formie rozpoczęło swoją działalność ponad 38,7 tysiąca firm. Liczba zamkniętych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością była bardzo zbliżona i również oscylowała w okolicach 9 tysięcy.

Spółki akcyjne w 2018 roku

Co ciekawe, dokładnie przez pierwsze sześć miesięcy 2018 roku więcej spółek akcyjnych się otwierało niż zamykało, by od lipca sytuacja ta zaczęła się diametralnie zmieniać:

Otwarte i zamknięte spółki akcyjne w 2018 roku (1.1–19.12.2018) — Prześwietl.pl

Najczęściej wybieranymi miesiącami na rejestrację spółki akcyjnej były styczeń, luty i czerwiec, a na zamknięcie październik, listopad i luty.

Spółki komandytowe w 2018 roku

Prawie 5 razy więcej spółek komandytowych rozpoczęło swoją działalność w 2018 roku niż ją zamknęło, bo 5672. Najwięcej ich pojawiło się w styczniu i kwetniu, a najmniej (nie licząc grudnia, z którego dnae mamy do 19-ego) w lipcu.

Jako, że w całym roku 2017, otwarto 5802 spółki komandytowe, powiedzieć można, że niewiele się zmieniło w 2018 roku.

Spółki komandytowo-akcyjne w 2018 roku

Otwarte i zamknięte spółki komandytowo-akcyjne w 2018 roku (1.1–19.12.2018) — Prześwietl.pl

Z wyjątkiem lipca 2018, w każdym innym miesiącu więcej spółek komandytowo-akcyjnych zamykano niż otwierano.

To już kolejny rok, kiedy forma s. k. a. przestaje cieszyć się popularnością. Odkąd w 2014 spółki komandytowo-akcyjne objęto podatkiem CIT, z roku na rok ich liczba na rynku się zmniejsza, a większość z nich przekształca się w spółki komandytowe (Link do artykułu W Rzeczpospolitej na ten temat TUTAJ).

Spółki partnerskie w 2018 roku

Obok spółek komandytowo-akcyjnych, była to najrzadziej w 2018 roku wybierana forma prawna na swoją nową działalność biznesową.

Otwarte i zamknięte spółki partnerskie w 2018 roku (1.1–19.12.2018) — Prześwietl.pl

Spółki jawne w 2018 roku

Zakończyło swoją działalność 1380 tego typu podmiotów, a rozpoczęło 1339.

Najlepszymi miesiącami pod względem propocji otwarć do zamknięć był okres od kwietnia do sierpnia.

Otwarte i zamknięte spółki jawne w 2018 roku (1.1–19.12.2018) — Prześwietl.pl

Fundacje w 2018 roku

Otwarte i zamknięte fundacje w 2018 roku (1.1–19.12.2018) — Prześwietl.pl

Mimo iż zdecydowanie więcej fundacji zakładano niż likwidowano w 2018, poprzedni rok 2017 był dla tego typu podmiotów lepszy. Otwarto wówczas 1798 fundacji, a zamknięto jedynie 357.

Stowarzyszenia w 2018 roku

Obecnie wszystkich stowarzyszeń w Polsce w ogóle jest ok. 110 000, o czym pisaliśmy w innym artykule, wskazując również różnice między stowarzyszeniami rejestrowymi i zwykłymi (artykuł tutaj: LINK).

Otwarte i zamknięte stowarzyszenia w 2018 roku (1.1–19.12.2018) — Prześwietl.pl

Najmniej w 2018 roku stowarzyszeń zakładano w maju, czerwcu i lipcu (nie licząc oczywiście grudnia, dla którego nie mamy pełnych dat i który z racji wielu dni świątecznych wolnych od pracy jest pod tym względem wyjątkowy).

Blog Transparent Data

Informacje gosp., dane, technologia — wnosimy w świat biznesu przejrzystość, zaufanie i efektywność

Blog Transparent Data

Oficjalny blog firmy technologicznej Transparent Data — dostawcy danych gospodarczych i lidera #RegTech . Nasze specjalizacje to: #BI Business Intelligence Technologies, #API, #DataIntegration, #DueDiligenceServices, #DataAcquisition, #Software. https://transparentdata.pl

Transparent Data

Written by

Blog Transparent Data

Oficjalny blog firmy technologicznej Transparent Data — dostawcy danych gospodarczych i lidera #RegTech . Nasze specjalizacje to: #BI Business Intelligence Technologies, #API, #DataIntegration, #DueDiligenceServices, #DataAcquisition, #Software. https://transparentdata.pl

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store