21 oppituntia

Ensimmäinen luku: Filosofia

Thomas Brand
Oct 27, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post
Hiiri ja Liisa kyynellammikkossa (John Tenniel, 1865)

Hiiri loi häneen uteliaan silmäyksen ja näytti vilkuttavan toista pikkusilmäänsä, mutta ei virkannut mitään.

Kun Bitcoinia tarkastellaan pintapuolisesti, voidaan päätyä siihen johtopäätökseen, että se on hidas, tuhlaileva, turhan redundantti ja liian vainoharhainen. Kun tarkastelet Bitcoinia uteliaasta, voit kuitenkin saada selville, että asiat eivät ole aivan sitä miltä ne ensisilmäyksellä vaikuttavat.

Bitcoinilla on tapana ottaa oletuksesi ja kääntää ne päälaellaan. Jonkin ajan kuluttua, juuri kun olit taas mukavuusvyöhykkeelläsi, Bitcoin tulee seinän läpi kuin härkä posliinikaupassa ja murskaa oletuksesi jälleen kerran.

Bitcoin on monien tiedonalojen lapsi. Niin kuin sokeat munkit, jotka tutkivat elefanttia, jokainen, joka lähestyy tätä uutta teknologiaa, tekee niin eri näkökulmasta. Kaikki päätyvät erilaisiin päätelmiin pedon luonteesta.

Seuraavat oppitunnit koskevat joitain oletuksiani, jotka Bitcoin rikkoi, ja tekemiäni johtopäätöksiä. Seuraavan neljän oppitunnin aikana tutkitaan filosofia kysymyksiä, jotka koskevat muuttumattomuutta, niukkuutta, sijaintia ja identiteettiä.

Viidennessä oppitunnissa selvitetään sitä, kuinka Bitcoinin syntymätarina ei ole vain kiehtova, vaan ehdottoman välttämätön johtajattomalle järjestelmälle. Tämän luvun kaksi viimeistä oppituntia tarkastelevat sananvapauden voimaa ja henkilökohtaisen tietämyksemme rajoja, jotka heijastelevat Bitcoinin kaninkolon yllättävää syvyyttä.

Toivon, että huomaat Bitcoinin maailman olevan yhtä opettavainen, kiehtova ja viihdyttävä niin kuin minäkin huomasin ja huomaan edelleen. Kehotan sinua seuraamaan valkoista kania ja tutkimaan kaninkolon syvyyttä. Pidä kiinni taskukellostasi, mene alas ja nauti pudotuksesta.

Image for post
Image for post
Kuvalähde: auspices / Foter.com / CC BY

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store