21 oppituntia

Mitä olen oppinut pudottuani Bitcoinin kaninkoloon

Thomas Brand
Oct 24 · 3 min read

“Voi sinä hassu Liisa”, hän toruskeli itseään. “Kuinka sinä voisit täällä lukea läksyjä? Kaikkea vielä, täällä on tuskin tilaa itsellesi, miten sitten kaikille koulukirjoillesi.”
Lewis Carroll, Liisan seikkailut ihmemaassa


Valkoinen kani pani silmälasit nenälleen. “Mistä suvaitsette, teidän majesteettinne, minun aloittavan?” kysyi se. “Aloita alusta”, sanoi kuningas juhlallisesti, “ja jatka loppuun asti, siinä lopeta.”


Bitcoin-yhteisön mahtavien jäsenen ansiosta 21 oppituntia on saatavilla useilla kielillä ja englanninkielisenä äänikirjana. Tarjolla on lisäksi äänitallenteita ajatuksista ja keskusteluista, jotka liittyvät näihin oppitunteihin.

Valkoinen kani


Oletko valmis siirtymään Ihmemaahan?

Seuraa valkoista kania 🡆


Suomennos Gigin (Twitter) kirjoittamasta “21 Lessons: What I’ve Learned from Falling Down the Bitcoin Rabbit Hole”.

Gigin oppitunnit on suomentanut Thomas Brand (Twitter).


Tue käännösprojekteja ja suomenkielisten Bitcoin-tietoisuuden levittämistä!

  1. Jaa Brandin kirjaston artikkeleita omilla verkkosivuillasi ja sosiaalisessa mediassa.

Tähän käännökseen Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) -lisenssiä, ellei toisin mainita. Kuvittaja John Tennielin tuotantoa ja sen muovauksia on saatavilla muun muassa täältä.

Olen pyrkinyt tekemään suomennoksesta mahdollisimman luettavan, mutta olemaan samalla toki uskollinen kirjoittajan alkuperäisille ajatuksille. Silloin tällöin on parempi keskittyä yksittäisten sanojen sijaan kokonaisuuksiin, jonka vuoksi käännökseni ei aina vastaa alkuperäistä kirjoitusta.

Gigin 21 oppituntia ovat elävä kokonaisuus, jonka vuoksi alkuperäinen englanninkielinen kirjoitus ja suomennos eivät aina vastaa toinen toisiaan. Suomennoksen viimeisimmät muutokset on tehty 14.11.2019.

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Thomas Brand

Written by

Wealthtech consultant & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, banking, fintech, Bitcoin, political philosophy, strategy & innovation.

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade