Bitcoinin valoisa tulevaisuus

Hyvän arvon säilyttäjän ominaisuudet (2/4)

Thomas Brand
Aug 30, 2019 · 8 min read

Arvon säilyttäjien kilpaillessa keskenään, arvon säilyttäjän erityiset ominaisuudet tekevät mahdolliseksi sen, että hyvä arvon säilyttäjä kykenee ajamaan toisen ulos markkinoilta rajahyötyjen ja -kustannusten perusteella. Tämän kehityksen myötä paremman arvon säilyttäjän kysyntä kasvaa ajan myötä. Vaikka monia hyödykkeitä on käytetty arvon säilyttäjinä tai ”esirahoina”, tietyistä ominaisuuksista on tullut erityisen kysyttyjä ja näillä ominaisuuksilla varustetut hyödykkeet ajoivat kilpailijat ulos markkinoilta. Ihanteellinen arvon säilyttäjä on:

  • Kestävä: hyödyke ei saa olla helposti pilaantuva tai helposti tuhottava. Tästä syystä vehnä ei ole ihanteellinen arvon säilyttäjä
  • Kannettava: hyödykkeen on oltava helposti kuljetettavissa ja varastoitavissa, jotta sen voi pitää turvassa katoamiselta tai varkauksilta ja helpottaa kaupankäyntiä pitkillä välimatkoilla. Täten lehmä vähemmän ihanteellinen kuin kultainen rannekoru.
  • Fungiibeli: hyödykkeen tietyn esiintymän tulisi olla vaihdettavissa toiseen yhtä suuressa määrin eli ne ovat keskenään samaa lajia olevien kaltaisia. Ilman vaihdettavuutta kohtaanto- eli tarpeiden samanaikaisuuden puuttumisen ongelmaa ei voida ratkaista. Täten kulta on timantteja parempi, sillä timantit ovat muodoltaan ja laadultaan epätasaisia.
  • Todennettava: hyödykkeen on oltava helppoa tunnistaa ja todentaa aidoksi. Helppo todennettavuus lisää hyödykkeen vastaanottajan luottamusta kauppaan ja lisää kaupan toteutumisen todennäköisyyttä.
  • Jaettava: hyödykkeen on oltava helppojakoinen. Vaikka täällä ominaisuudella ei ollut varhaisissa yhteiskunnissa, kun kaupankäynti oli harvinaista, merkitystä, siitä tuli entistä tärkeämpää kaupankäynnin kukoistaessa ja vaihdettujen määrien pienentyessä ja täsmentyessä.
  • Niukka: Nick Szabo on sanonut, että rahahyödykkeen on oltava ”väärentämättömän kallista”. Toisin sanoen, hyödykettä ei saa olla runsaasti eikä sitä saa olla helppoa määrällisesti hankkia tai tuottaa. Niukkuus on ehkä arvon säilyttäjän tärkein ominaisuus, koska se koskettaa ihmisen synnynnäistä halua kerätä sitä, mikä on harvinaista. Tämä on arvon säilyttäjän alkuperäinen arvon lähde.
  • Vakiintunut historia: mitä kauemmin yhteiskunta pitää hyödykettä arvokkaana, sitä enemmän ihmiset haluavat käyttää sitä arvon säilyttäjänä. Pitkäaikaista arvon säilyttäjää on vaikea korvata uudella tulokkaalla ellei kyse ole valloituksen voimasta tai uusista tulijoista, jotka ovat saaneet edellä mainituista syistä merkittävän edun aiemmin mainittujen ominaisuuksien suhteen.
  • Sensuroimattomuus: uusi ominaisuus, josta on tullut entistä tärkeämpi nykyaikaisessa digitaloudessamme, digitaalisessa yhteiskunnassa, jossa vallitsee kattava valvonta, on sensuroimattomuus. Eli kuinka vaikeaa ulkopuolisen, kuten yrityksen tai valtion, on estää hyödykkeen omistajaa pitämästä ja käyttämästä hyödykettä. Sensuroimattomat hyödykkeet ovat ihanteellisia niille, jotka elävät sellaisten järjestelmien alaisuudessa, jotka pyrkivät valvomaan pääomien liikettä tai jotka kieltävät erilaiset rauhanomaisen kaupan muodot.

Alla oleva taulukko luokittelee Bitcoinin, kullan ja valtioiden liikkeeseen laskeman rahan (kuten dollarit) yllä esiteltyjen ominaisuuksien suhteen. Lisäksi tarkastelen vielä kutakin ominaisuutta vielä erikseen:

Kestävyys

Siirrettävyys

Fungiibeli eli lajiesineisyys

Todennettavuus

Jaettavuus

Niukkuus

Vakiintunut historia

Jos Bitcoin on olemassa kaksikymmentä vuotta, on olemassa lähes yleismaailmallinen luottamus siihen, että se on ikuisesti saatavilla, aivan samoin kuin ihmiset uskovat, että Internet on pysyvä piirre nykymaailmassa.

Sensuroimattomuus

Bitcoin on erinomainen useimmissa edellä mainituista ominaisuuksista. Tämä antaa sille mahdollisuuden kilpailla nykyisten ja muinaisten rahahyödykkeiden kanssa rajahyötyjä ja -kustannuksia tarkkailtaessa. Bitcoinin ominaisuudet antavat vahvat kannustimet sen lisääntyvälle käytölle. Erityisesti vahva yhdistelmä sensuroimattomuutta ja absoluuttista niukkuutta on ollut voimakas motivaattori varakkaille sijoittajille hajauttaa osa varallisuudestaan kehittyvään uuteen omaisuusluokkaan.

Vijay Boyapatin 27.2.2018 julkaiseman kirjoituksen “The Bullish Case for Bitcoin (part 2 of 4)” on suomentanut Thomas Brand. Tämä on toinen osa Vijay Boyapatin vuonna 2018 julkaisemasta neliosaisesta kirjoitussarjasta “The Bullish Case for Bitcoin”.

Boyapatin kolmannessa kirjoituksessa tarkastellaan rahan kehitystä, sitä miten rahahyödykkeet muuttuvat arvon säilyttäjästä vaihdon välineeksi ja Bitcoinin kehitystä täysimääräiseksi globaaliksi rahaksi.

Ensimmäinen osa

Kolmas osa

Neljäs osa

Vijay Boyapati on entinen Googlen ohjelmistokehittäjä, sarjayrittäjä ja omistautunut itävaltalaisen taloustieteen opiskeluun vuodesta 2009. Häntä on haastateltu muun muassa Heardit-, Cryptoconomy- ja Hackernoonin podcasteissa. Seuraa Boyapatia Twitterissä.

Boyapatin Bitcoin-aiheinen kirjoitussarja on kännetty aiemmin yli kymmenelle kielelle.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt näkemykset ja mahdolliset virheet ovat alkuperäisen kirjoittajan omia. Artikkeli on tarkoitettu vain oppimistarkoituksiin. Artikkelia ei tule käsittää sijoitusneuvonnaksi. Kääntäjän virheet ja tulkinnat ovat omia. Kääntäjä ei ota mitään vastuuta mahdollisista virheistä. Voit jättää palautetta käännöksestä kommenteihin tai lähettää palautetta suoraan kääntäjälle.

Kuvalähde: Ars Electronica / Emergence / Some rights reserved

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store