Image for post
Image for post

Danmarks nye kommunikationsmuseum

Signe A. Kassow
Feb 2, 2016 · 4 min read

Post og Tele Museum står overfor en forandringsprocess med ændring af fokus, så der fortsat formidles og forskes på baggrund af museets samlinger, men også tilbydes perspektiver på samtid og fremtid.

I denne sammenhæng skal der skabes nye formater for, hvordan Post og Tele Museum præsenterer og formidler sit virkefelt.

Her er mine idéer til hvordan det kan gøres.


Indhold

Indholdet skal skabe Post og Tele Museets univers som et museum, der er i kontakt med samtiden, og har et stort kendskab til moderne kommunikationskanaler og metoder. Desuden lever vi i en visuel verden, derfor skal der være mere fokus på visuelt indhold på bloggen og sociale medier, da det fanger brugerne og giver incitament til deling.

Vinkler på indhold kunne derfor f.eks være: hvordan teknologi har ændret måden vi kommunikerer på i dag, eller en historie om en kunstner der skrev et brev om dagen i et helt år. Et socialt eksperiment med 30 dage på dating app’en Tinder, eller en historie om hvordan GIFs, memes, og emojis er værktøjer til en udvidelse af vores sociale og lingvistiske kommunikation. Desuden kunne man lave en række interviews med eksperter indenfor moderne kommunikation.


Kommunikationskanaler

Det er ikke nødvendigt at være tilstede på alle de digitale kommunikationskanaler der findes i dag. Det er langt vigtigere, at dem man bruger, bliver brugt jævnligt og derved fremstår dynamiske. Valget af kanaler bestemmes af ens brand- og kommunikationsstrategi, samt ressourcer. Derfor ville jeg anbefale at Post og Tele Museet styrker sin indsats på sin nuværende Facebook, Twitter og blog, igennem en ændring i nævnte indholdsstil og vinkler, før de kaster sig ud i nye kanaler.

Herefter kunne det dog være interessant at undersøge de forskellige visuelle kommunikations kanaler der bruges i dag. Man kunne starte med Instagram og søge inspiration hos andre museer i forhold til hvordan de bruger det.

Science Museums Instagram er et godt eksempel, se hvordan de blander historie med ny kommunikation

Image for post
Image for post
https://instagram.com/p/6mzePGrPJYJ6WYa54bzB7PMz04gTq4o-CYhDU0/

Forslag til indhold, som kan gå på tværs af udstillinger, events og digitale kanaler

 1. Vores overvågningssamfund (Snowden, data vores mobiler sender ud)
 2. Vlogging og blogging
 3. Mini-videoer — vine, instagram etc.
 4. Hyperconnection og ensomhed
 5. Muligheder for at kommunikere igennem internettet
 6. Dating (hvordan nye kommunikationskanaler påvirker hvordan vi dater?)
 7. Kommunikation med emoticons
 8. Kommunikation med GIFs
 9. Midlertidig kommunikation og koncentrationsevne (SnapChat)
 10. Hvordan påvirker moderne kommunikation vores sanser (digital detox)

Se f.eks. disse tre inspirende udstillinger:

MoMA, Talk to Me: Design and the Communication between People and Objects

Image for post
Image for post

Science Museum, Information Age: Celebrate over 200 years of communication and information technology

Barbican, Interfaces: Processing reality through art and technology

Image for post
Image for post

Events

I sammenhæng med udstillingerne kan der afholdes arrangementer med samme temaer. Man kunne f.eks afholde et speed-dating arrangement i samarbejde med en udstilling om dating. Her kunne det være sjovt hvis deltagerne skal kommunikere med forskellige midler — en telegraf, en skrivemaskine, SMS, SnapChat osv. American Museum of Natural History hostede f.eks. et event om dating i samarbejde med Tumblr:


Andre umiddelbare idéer

 • Samarbejde med Filmmuseet på DFI om en filmvisningsaften
 • En programserie på DR om kommunikation
 • Samarbejde med IDA og ingeniører om at skabe et nørdet forum for kommunikationsteknologi.
 • Podcasts og podwalks.

Image for post
Image for post

Det var mine umiddelbare tanker om hvordan det nye kommunikationsmuseum kan finpudse sin profil og gøre sig relevant overfor en yngre målgruppe.

Invitér mig på kaffe

Jeg er altid interesseret i at blive inviteret på kaffe hvis du/I tænker at min profil er spændende. Fang mig på signekassow@gmail.com

Læs mere her: signekassow.com

Det Digitale Museum

Museers brug af digitale medier.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store