Kybergogika

V dnešnej informačnej spoločnosti sa ľudia musia stále vyrovnávať so zmenami, prispôsobovať sa im a učiť sa nové veci. Nie je tomu inak ani vo vzdelávaní - s vývojom technológií a online vzdelávaním už klasické metódy a prístupy nestačia a objavujú sa nové názory, ako online vzdelávanie vylepšiť.

Keď sa začali objavovať MOOC, už od začiatku spôsobili boom. Záujem bol o ne velký a prihlásilo sa veľké množstvo študentov, ktorí sa chceli vzdelávať a dá sa predpokladať, že záujem bude aj stúpať. Na druhej strane, ako ukazujú výsledky, napriek veľkému množstvu prihlásených ľudí napríklad na takej coursere dokončí kurz len 7 až 9 % ľudí. Katy Jordan píše, že aj keď niekedy môže skončiť kurz až 40 % ľudí (a dokonca príležitostne aj viac), aktuálne je ukončenie len pri približne 15 %.

Prečo je to tak? Čo môže za to, že napriek úvodnému nadšeniu ľudia kurzy nedokončia? Odpoveď na to sa dá nájsť vo viacerých zdrojoch — veľa ich upozorňuje, že aby bol študent v online vzdelávaní úspešný, musí sa zapájať. Toto zapojenie študentov ovplyvňujú tri roviny, ako to popisujú Wang a Kang vo svojom modeli. Navzájom sa u nich prepájajú koginitívna, emočná a sociálna doména a ich rôzne faktory.

Model kybergogiky podľa Wang a Kang

Práve s týmto pracuje kybergogika, ktorej ide o zabezpečenie „engaged learning“. O tom Frk hovorí ako o „učení so zaujatím“ a tento nový prístup k online vzdelávaniu rieši veci ako je motivácia, sociálny kontakt či pozitívne emocionálne naladenie k online vzdelávaniu. Tereza popisuje potrebu prívetivosti online prostredia, sociálne interakcie v ňom aj emócie, prinášané novými technológiami, vo svojom príspevku.


Kybergogika ponúka nové stratégie pre učenie, ktoré sú založené na zapájaní na procese. Čo je tiež dôležité, je možnosť prispôsobenia učenia svojim časovým možnostiam a osobným preferenciám. Z tohto dôvodu je kybegogika zaujímavou aj pri učení dospelých a celoživotnom učení.

Stupeň zapojenia ovplyvňuje študijné výsledky — pri väčšom zapojení získava študent viac znalostí. Je preto potrebné, aby sa pri online vzdelávaní vždy aktívne zapájali — aby znížili riziko toho, že kurz nedokončia a mohli nakoniec byť úspešný a so svojimi výsledkami spokojní.

Like what you read? Give Bea Mociarik a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.