A növekedés sokoldalúsága

RIPORT
RIPORT
Jan 4 · 2 min read

A társadalom a vállalkozásokat arra fogja kényszeríteni, hogy ne csak a szokásos pénzügyi hatékonyság mentén mérjék sikerességüket. Ahogy a cégek elkezdik átértékelni helyüket a társadalomban, úgy a szervezeti transzformációk során a digitalizáció nem cél lesz többé, hanem eszköz az új célok eléréséhez.

Mi is történik pontosan?

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

RIPORT

Written by

RIPORT

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az ötlettől a felnőttkorig. A Riport Appok hivatalos blogja.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade