Image for post
Image for post

Az értékek újra megtalálása

A metatrend — Fjord Trends 2020

RIPORT
RIPORT
Jan 2, 2020 · 2 min read

Lassan hagyomány, hogy év elején összefoglaljuk a Fjord-Accenture globális dizájn és innovációs ügynökségének trendkutatását a következő év meghatározó vállalati trendjeivel kapcsolatban.

Idén sincs ez másképp. Talán annyi változás, hogy rövid blogbejegyezést szánunk minden egyes trendnek, hiszen sokak szerint meghatározó és döntő időszak következik 2020-tól minden vállalat életében. Első bejegyzésünk a trendek mögött meghúzódó metatrendről, az értékek újra megtalálásáról és a kiigazításról szól.

Gyorsulás és gabalyodás

A gazdaság és a politika, a kapitalizmus és a természeti erőforrások kihasználása, a technológiai fejlődés és a társadalmi problémák régóta szorosan egymásba kapcsolódó, gyakran egymásnak feszülő fogalmak.

A fenti jelenségek kölcsönhatásaiból származó következmények az utóbbi évtizedekben kezdték a közvéleményt is egyre jobban foglalkoztatni. Az erősödő társadalmi aktivitás egyik kiváltó oka a digitalizáció, ami fura módon a jelenségek egyre magasabb szintű egymásba gabalyodásáért is felelős.

A digitalizáció és az internet — minden életterünket- átható jelenléte valószínűleg döntő faktor a Brexit-, a Trump-, a Greta Thunberg jelenség létrejöttében, a Szilícium-völgy startupjainak ingadozó megítélésében, a kapitalizmus mindenható mérőszámának a profitnak, egyre sűrűbben történő megkérdőjelezésében, a “műanyag-probléma” klímavédelemi jelentőségének növekedésében és az egyre tapinthatóbb feszültségben a kormányok és a négy lovas (Google, Amazon, Facebook, Apple) között.

A fundamentumok kiigazítása

2020 metatrendje éppen ezért a fundamentumok, az értékek kiigazítása, újradefiniálása.

De ne úgy értelmezzük ezt, mint egy komor képet, ahol vissza kell térnünk delíriumos kábulatunkból a valóságba.

Értelmezzük inkább úgy, hogy talán most van itt az egyetlen, életreszóló lehetőség, hogy olyan szolgáltatásokat, termékeket, üzleti modelleket alkossunk, melyek figyelembe veszik a társadalom, a gazdaság, a magánszféra és a környezet értékeink új defincióját.

És hogy mit jelent mindez nekünk, vállalkozásoknak?

Akik felismerik és elfogadják ezt a metatrendet, azok lehetőségeket és kihívásokat egyszerre vesznek a nyakukba.

A lehetőségek és kihívások arányának megbecslése azonban soha sem volt még ennyire nehéz, mint a mostani exponenciális, gyorsuló közegben. Sok gondolkodó egyetért abban hogy a nyertesek azok közül kerülnek majd ki, akik hosszú távon képesek berendezkedni az értékek megőrzésére, pozitív hatással tudnak lenni a világra, a környezetre, társadalmunkra és le tudják képezni vállalatukban azt a komplexitást, mely újradefiniált értékeinket és világunkat jellemzi.

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store