Image for post
Image for post

Pénz(le)váltók

Trend 2: Fjord Trends 2020

RIPORT
RIPORT
Jan 4, 2020 · 2 min read

A pénzzel kapcsolatos tapasztalásaink folyamatosan változni fognak. Ez érinti a pénz makróökonómia jelentéstartalmát “mi a pénz egyáltalán?”, de ugyanúgy szűkebb értelmezéseit is, például, hogy “mit tudunk a pénzzel csinálni?”. A folyamatos és egyre intenzívebb változás rengeteg új terméknek és szolgáltatásnak ad teret és központi szereplővé emeli a pénz(le)váltókat.

Nem is olyan régen még sorban álltunk a bankban, később elkezdtük kiszolgálni magunkat mobil és internetes banki szolgálatásokkal. Most pedig már az tapasztalható, hogy a világ egyes részei,- főleg Ázsia- teljesen készpénzmentessé válnak és még az utcazenészek, vagy a taxisofőrök is csak hallomásból ismerik a készpénzt.

Az új pénzügyi ökoszisztéma átalakulását nem a hagyományos pénzügyi szolgálatók vezetik. Főleg a fiatalok körében a hagyományos bankok elvesztették presztízsüket. A teljesen zökkenőmentes,- felhasználói élmények maximumára optimalizált — fizetési megoldások szinte láthatatlanná teszik a pénzzel való érintkezésünket, mely teljesen átalakítja a pénzhez való viszonyunkat.

Image for post
Image for post

Vannak olyanok is, akik konkrétan a pénzt akarják megváltoztatni. Nyugat-Afrikában 15 ország nemrégiben megállapodott abban, hogy 2020-ban egyetlen Eco nevű kriptovalutát fogadnak el. Eközben a Facebook a saját globális kriptovalutáján, a Libra-n dolgozik, és éppen bejelentette a Facebook Pay-t.

A következő években a változás felgyorsul. Jelentősen megnövekszik a „biometrikus mobil pénztárcák” használata — az ujjlenyomatok, az arc vagy a retina felismerése alapján történő fizetés.Egy közelmúltbeli előrejelzés szerint a mobil biometrikus adatokkal történő vásárlások volumene 2023-ra eléri a 2 trillió dollárt.

A pénz(le)váltók nemcsak a pénzügyi intézményekre vagy az azzá válni akaró szervezetekre lesznek hatással, hanem minden pénzügyi tranzakcióban résztvevő vállalatra és magánszemélyre — a kiskereskedőkre, az alkalmazottakra és az ügyfelekre egyaránt.

Véleményünk szerint az új lehetőségeket legjobban azok a vállalatok fogják kiaknázni, akik olyan termékeket és szolgáltatásokat terveznek, amelyek a magánélet, az átláthatóság és az integritás kérdéseit fókuszba helyezik, miközben kielégítik ügyfeleik egyedi igényeit és a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtják.

ÉRTEM A CÉGEM

Modern döntéstámogató ökoszisztéma vállalkozóknak az…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store