Astrid Poot
Jan 17 · 2 min read

We schreven al over onze resultaten van 2018: 21.747. We leerden dat het oplossen van een groot probleem vaak klein begint. En dat klein gewoon genoeg is.

In dit blog vertellen we je over onze goede voornemens voor 2019. We krijgen het druk! Wil je meedoen? We maken graag een extra kop koffie voor je.

1. Goed ontwerpen

Onze collectieve social media verslaving toont de kracht van ontwerpen. Razendknap: ontworpen op zoveel mogelijk time spent. Dat willen wij dus niet. Wij gaan onze ontwerp-kracht heel zorgvuldig inzetten. Wij gaan zo min mogelijk ontwerpen, waarbij we ervoor zorgen dat onze gebruikers altijd maximale controle en overzicht houden en niet langer digitaal zijn dan nodig. Jasper (UX ontwerper bij ons grote Fonk) gaat ons bij de les houden: ‘Als ontwerpers nemen we beslissingen voor anderen. Daar komt een bepaalde verantwoordelijkheid bij kijken.’

2. Aandacht en rust

We worden afgeleid door onze individuele schermen en leiden aan collectieve onrust. We gaan dit jaar verder werken aan projecten waarmee mensen regie over hun eigen leven (kunnen) nemen. Dit tot aandacht en rust leiden. We gaan bijvoorbeeld door met CoChef, want we merken dat ontspannen samen koken steeds minder binnen het bereik van families ligt.

3. Gesprekken mogelijk maken

Sommige onderwerpen zijn moeilijk te bespreken. Omdat er een taboe op rust, of omdat ze complex zijn. Daar helpen we graag bij. En dus gaan we bijvoorbeeld door met Hoi Dokter, zodat ouders hun kinderen beter kunnen voorbereiden op een ziekenhuisbehandeling. We doen al mee in een wetenschappelijk onderzoek met het Amsterdam UMC en het Maastricht UMC. En we gaan meer ziekenhuizen aansluiten en meer behandelingen beschikbaar maken, zodat we meer kinderen kunnen helpen.

4. Laaggeletterdheid en dyslexie

Er zijn veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Ook daar maken we ons druk om. Want lezen en schrijven is een sleutel in het kunnen nemen van regie in je eigen leven. En dus zijn we bijvoorbeeld heel blij dat onze Myhra Sandifort blijft om af te studeren met een project over dyslexie. ‘Hoe vind je als dyslect de juiste leerstrategie?’ Myhra wordt begeleid door onze UX ontwerper Stephanie, die een uitdagende visie heeft op leren: ‘Makkelijk is niet altijd beter. Als je altijd een spelling checker gebruikt, verwaarloos je dan je spellingvaardigheden?’

5. Sociale verantwoordelijkheid

En tenslotte: de (sociale) verantwoordelijkheid van bedrijven. We geloven dat bedrijven best af en toe ter verantwoording mogen worden geroepen over hun ethisch en toekomstgericht handelen. Dat gaan we doen. Met kleine oplossingen uiteraard. Want zo zijn we; niet te lang praten, maar vooral dingen doen.

Over dit alles later meer.

Liefde!

Meer? Stuur dan een mailtje: astrid@familievanfonk.nl.

Familie van Fonk

Wij zijn familie van Fonk. Wij maken producten voor kinderen, families en het onderwijs.

Astrid Poot

Written by

Familie van Fonk

Wij zijn familie van Fonk. Wij maken producten voor kinderen, families en het onderwijs.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade