2018 opgeteld: 21.747 (en onze goede voornemens voor 2019)

Soms voelden we ons wel eens zo. Roepende in de woestijn, Don Quichot tegen grote molens (of misschien meer tegen hoge kantoortorens?) Dan werden we moe, en soms wat verdrietig. Want er is nog zoveel te doen!

Astrid Poot
Jan 17, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

Maar dan gaan we tellen.

Want het afgelopen jaar gebruikten 195 families Hoi Dokter en gingen er dus wel meer dan 100 kinderen minder nerveus hun behandeling in.

We maakten 2 behandelingskaarten die regelmatig door artsen worden gebruikt in de spreekkamer in het Amsterdam UMC. Met de kaarten kunnen ze aan kinderen en ouders beter uitleggen wat er gaat gebeuren!

We maakten samen met FutureNL 15 lessen voor Digi-doener en weten dat minstens 7000 leerkrachten de lessen regelmatig bekijken en geven. (Daarover kregen we zeker 11 complimenten.)

Er zijn 400 mensen die een blind date uitnodiging kregen van het Kröller-Müller Museum, benieuwd of het klikte!

We werkten samen met hetWerkvan, the Office Gallery en het Kröller-Müller Museum aan Wow en Flow: een leeromgeving voor kunstenaars met een beperking. Met al 3 kunstenaars die in gesprek zijn met kunstexperts en zo werken aan hun ontwikkeling.

En kinderen blijven maar programmeren met de Digi Klooikoffer met de Micro:bit! We maakten samen met FutureNL deel 2 en bereikten weer 1000-en kinderen.

We werkten met 10 OBA onderzoekers in 7 sessies aan 4 problemen waar kinderen in de bibliotheek tegenaan lopen.

En we gaven 4 trainingen aan 15 OBA medewerkers over het integreren van maakonderwijs in het reguliere lesaanbod.

We gaven zeker 10 lezingen waarmee we met gemak 800 mensen direct bereikten. (En indirect nog veel meer!)

En we lanceerden versie 3 van CoChef, met 26 taken goed verdeeld tussen de chefs. (En met 14 ingrediënten). Je kunt hem downloaden en testen!

We maakten boekje 3 over ontwerpen met kinderen. 36 pagina’s dik met 8 prachtige illustraties van onze Myhra Sandifort. De hele oplage van 100 was in 2 dagen op. En dat is mooi. Want misschien gaan de ontvangers wel zelf sessies organiseren! (We helpen uiteraard graag.)

We dronken ongeveer 1200 koppen koffie en thee uit ons geliefde Faema E 78 President koffieapparaat. En bij de koffie en thee hebben we het vast wel 10.000 keer over gender equality gehad. En over vliegen (103 keer), en gezond eten (224 keer). Oh, en over koffie natuurlijk. (Gek genoeg niet over thee.)

En dan zijn we zeker 154 dingen vergeten. Zoals de lessen die we gaven en de workshops. Alle mooie ontmoetingen en spontane mini projecten.

(En onze collega Jurre lanceerde met zijn broer Timo de app Kontrast, waarmee ze in korte tijd 25.000 downloads haalden, maar dat is een eigen project. Echt mooi! Downloaden maar.)

(En Astrid ging als een speer met haar stichting Lekkersamenklooien. Kijk maar! Ook een eigen project trouwens.)

(En wanneer lanceert Madelon eigenlijk haar eigen start-up die al heel ver uitgedacht is? Ja, jammer; meer kan ik er niet over zeggen.)

Ok, deze lijst kent wellicht wat hyperbolische overdrijving. Maar we zijn dan ook oneindig trots op deze resultaten.

De les van zo’n lijst? Met onze kleine oplossingen kunnen we de grote problemen wel degelijk wat kleiner maken. Want 3 kunstenaars met een beperking voelt misschien als weinig, maar voor hen verandert er veel.

En dus gaan we door.

We zetten onze goede voornemens alvast op een rij in dit blog. Doe je mee?

Liefde!

Meer weten? Stuur even een mailtje! astrid@familievanfonk.nl

Familie van Fonk

Wij zijn familie van Fonk.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store