Go to FJALË
About
FJALË
FJALË është fjalor shqip online i përditësuar me fjalë dhe kuptime të reja dhe të pastruara nga ngarkesa ideologjike komuniste.
Note from the editor

FJALË është fjalor shqip online i përditësuar me fjalë dhe kuptime të reja dhe të pastruara nga ngarkesa ideologjike komuniste.

Editors
Go to the profile of Baki Goxhaj
Baki Goxhaj
Web Technologist. Lead developer at VF Publishing. Creator of PHPloy.