Zeitgeist

In Happyplaces Stories. More on Medium.

Happyplaces stories (video)

Farid Tabarki is wereldreiziger, de oprichter van Studio Zeitgeist en spreker. Studio Zeitgeist onderzoekt en analyseert al meer dan tien jaar de megatrends achter de maatschappelijke transformatie naar wat Farid noemt de ‘vloeibare samenleving’. Farid schrijft geregeld voor Het Financieele Dagblad en ongeregeld soms een boek, zoals in 2016 het boek ‘Het Einde van het Midden — Wat een maatschappij van extremen betekent voor mens, bedrijf en politiek’. Daarnaast vervult Farid allerhande rollen voor talloze, vaak maatschappelijke, organisaties. Farid heeft als doel om alle landen in de wereld te bezoeken. …

About

Happyplaces Stories

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store