Kentsel Hareketlilik

Trafikte kaybedilen saatler, yaya ve bisikletli ulaşımını kısıtlayan yollar, otomobil odaklı büyüyen kentler…Temel amacı, insanların yaşamları içerisindeki aktivitelere kolay erişmelerini sağlamak olan ulaşım, büyükşehirlerde nasıl içinden çıkılmaz bir hal aldı? Çevreci, kapsayıcı ve sürdürülebilir ulaşım politikalarına bir dönüş sağlanabilir mi?

imece
imece
Dec 6, 2019 · 5 min read

Lise ve üniversite öğrencileri, 10 hafta boyunca imeceLAB’in "Kentsel Hareketlilik" mesele sürecine katılarak projeler üretti. Öğrencilerin tespit ettikleri sorunları, konunun uzmanlarına ve günlük hayatta bu sorunları yaşayanlara sorduk. 🔻

Arka Plan

imeceLAB toplumsal, kültürel ve ekolojik meselelere dijital ve birebir çalışma ortamlarında kolektif bir şekilde çözüm üretilmesini sağlayan bir açık sosyal inovasyon laboratuvarı. Açtığı mesele süreçleriyle, meselelere lise ve üniversiteli gençlerle birlikte çözümler üretmesini sağlıyor. Farklı sektörlerden paydaşlara ortak mesele üzerinde karşılaşma alanı yaratıyor. Farklı kaynakların bir araya gelmesini sağlayarak ortak akıl ve çözümlerin oluşmasını sağlıyor.

Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhuis, kentsel hareketlilik mesele süreci lansmanında.

Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu ana partnerliğinde Akıllı ve Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik meselesini imeceLAB’in öğrenci ve partnerle yürüttüğü ilk tema olarak belirledik. Kentsel hareketlilik, İstanbul’un başlıca problemlerden olan ulaşım ve trafik ile iç içe bir konu. imeceLAB bu konu etrafında bireylerin, şirketlerin ve kamunun birlikte hareket edebileceği bir zemin hazırladı. Şubat 2019-Mayıs 2019 arasındaki süreçte, lise ve üniversite öğrencileri ile sivil toplum, akademi, kamu kuruluşları, özel sektör, sosyal girişimler ve global kuruluşlar gibi pek çok paydaşın kaynak ve uzmanlıklarını bir araya getirdi.

Kentsel hareketlilik konusunun tema olarak belirlenmesindeki başlıca nedenler şunlardı: Nüfusun kontrolsüz ve hızla artışı, bireysel araç kullanımının artışı, ulaşım araçlarının iklime olumsuz etkisi, potansiyel konumdaki ulaşım türlerinin kullanılmaması, ulaşım alanında AR-GE çalışmalarının azlığı, ulaşım hizmetlerine talebin artması, toplu taşımaya karşı memnuniyetsizlikten kullanımının tercih edilememesi

10 hafta boyunca 11 farklı lise ve 33 farklı üniversiteden 188 öğrenci, düşük karbonlu kent içi hareketlilik, hareketlilikte yenilikler ve kapsayıcı hareketlilik başlıklarındaki sorunlara odaklandı. 40 takıma ayrılan öğrencilerin farklı bölümlerden gelmesi, sorunlara disiplinlerarası bir yaklaşım geliştirilmesine de olanak sağladı. Sürece katılan öğrencilerin okullarındaki bölümler şu şekildeydi: Sağlık, tasarım, eğitim, mühendislik, fen-edebiyat, işletme, sosyal bilimler, hukuk, şehir ve bölge planlama, hazırlık

imeceLAB takımları, sunduğumuz içerik, eğitim ve mentorluk ile çözüm fikirleri ve projeler geliştirirken; imeceLAB komünitesinde yer alan gençler de açık inovasyon sürecine dahil olarak fikirlere verdikleri geri bildirimler ve destekleriyle çözümün bir parçası oldu. Süreç içerisinde, 85 ile 118 mentor görüşmesi gerçekleşti.

imeceLAB Akıllı ve Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Mesele Süreci Partnerleri

Öğrencilerin bir araya geldikleri ilk buluşma, 19 Şubat 2019'da gerçekleşen lansman etkinliği oldu. 23 Şubat’ı 24 Şubat’a bağlayan gece ise 12 saat süreyle ’u düzenlendi. Öğrenciler sahaya çıkmadan önce, masabaşı araştırması ile sorunları, sorunlar etrafındaki argümanları ve istatistikleri keşfetti. Fikir Üret aşamasından sonra yapılan ara eleme ile sürece 20 takımla devam ettik. Araştırma bulguları, saha iç görüleri ile komünite etkinliklerinden ve mentor görüşmelerinden elde ettikleri geri bildirimleri birleştiren öğrenciler üretti. Sürecin 8. haftasında, proje pazarı etkinliği ile öğrenciler çalışmalarını ve çözüm fikirlerini komüniteye sundu.

Sol: Lansman Etkinliği, imeceLAB Orta: Araştırma Hackathonu Etkinliği, Sağ: Proje Pazarı etkinliği

3 Mayıs 2019'da Hollanda İstanbul Konsolosluğu’nda düzenlenen kapanış etkinliğinde ise kazanan takımlar açıklandı. Öğrenciler, projelerini ilerletmek üzere yaz okulu imkanları ve sosyal etki odağında çalışan kurum ve girişimlerde yaz stajı imkanları ile mezun oldu. Etkinlikte, öğrencilerin tespit ettikleri sorunların, konunun uzmanlarına ve günlük hayatta bu sorunları yaşayanlara sorulduğu videonun ön gösterimi de yapıldı.

imeceLAB Kapanış Etkinliği

Hareketlilikte yenilikler kapsamında, na odaklanan ASAP takımı birinci oldu ve Hollanda ALap’te bir hafta geçirdi.

Düşük karbonlu kent içi hareketlilik alanında, YAYA takımı birinci oldu ve takım üyelerinden Müge Yaylacık, Amsterdam Üniversitesi Urban Cycling Institute bünyesinde açılan “Planning the Cycling City” yaz programına katıldı.

Kapsayıcı hareketlilik alanında, engelli bireylerin erişilebilirlik imkanlarına odaklanan Kunduz takımı birinci olarak prototipleme ödülü kazandı.

Kazanan 3 takımın yanı sıra 17 öğrenci de, sosyal girişimlerde, belediyelerde ve kurumsal şirketlerde staj deneyimi elde etti.

Eylül ayında mezun komünitemizle . Kazanan takımlar projelerindeki yeni gelişmeleri aktarırken, mezunlar yazın dahil oldukları, etki odağında çalışan kurum ve girişimlerdeki staj deneyimlerini imeceLAB komünitesiyle paylaştı. imeceLAB’in etkinlikte duyurduğu yeni mesele süreci “Sorumlu Üretim ve Tüketim” için web sitesinden ve sosyal medya kanallarımızdan yapacağımız duyurularımızı takipte kalın!

Öğrencilerin, mentorların, partnerlerin ve imece ekibinin gözünden imeceLAB’in ilk mesele süreci🔻

Diğer Kısa Belgeseller

Benzer videoların yayınından haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın!

Bu sayfadaki bir içerikten faydalandıysanız bize geri bildirimde bulunun.

Eğer bu içerik, çalışmalarınızda ve planlamalarınızda sizin için yararlı bir kaynak olduysa, bilgiyi ne için kullandığınızı ve bu bilginin size nasıl bir katkı sunduğunu bize aktarın. Değerlendirmenizi imece@imece.com mail adresiyle paylaşabilirsiniz. Buradaki içeriklerin daha çok kişiye ulaştığını bilmek, bizim için çok değerli.

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal…

imece

Written by

imece

imece Medium yayınındaki en güncel içeriklerimize medium.com/imeceplatformu sayfasından ulaşabilirsiniz.

imece

imece

imece, değişim yaratan insanların ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur.

More From Medium

More on Imecelab from imece

More on Imecelab from imece

Gençler, Güzel Bir Geleceğin Peşinde

Mar 23 · 7 min read

37

More on 140journos from imece

More on Kısa Belgesel from imece

More on Kısa Belgesel from imece

Beraber

Dec 11, 2019 · 2 min read
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade