Breng de buurt in de school tijdens Hack Belgium

Hoe geef je kinderen een veel ruimer toekomstperspectief? Hoe geef je hen extra drive via inspirerende rolmodellen?

Frederik Vincx
Mar 21, 2019 · 2 min read

Dat onderzoeken we met vrijwilligers tijdens Hack Belgium 2019, het grootste hands-on innovatie event van België. We zoeken met ons team van vrijwilligers hulp om samen met ons concrete oplossingen en een businessmodel te vinden voor Kidstart. Dat is een dienst in ontwerpfase die scholen helpt om experts in de klas te krijgen.

User journey van Kidstart

Dit project ontstond vorig jaar op Hack Belgium. Op het einde van de drie dagen van de Hackathon behaalden we met ons team zelfs een podiumplaats met het idee rond het gezegde “It takes a community to raise a child”.

Projectbezielers Ilse en Pieter-Jan tijdens Hack Belgium 2018

Gestimuleerd door het groot enthousiasme over Kidstart werkten we het voorbij jaar verder aan de oplossing. Sinds september onderzoeken we met lagere school Paviljoen Schaarbeek we hoe we experts uit de buurt meer in de school kunnen krijgen.

Al snel slaagde het schoolteam er in om een eerste gastles op poten te zetten.

Graffiti letterzet gastles in Paviljoen Schaarbeek

In deze medium post lees je de lessen die we uit de de graffitigastles haalden.

Dit jaar gaan we terug naar Hack Belgium om te kijken hoe ook andere scholen eenvoudig gastlessen kunnen organiseren.

  • Welke tools kunnen de scholen gebruiken?
  • Welk ondersteunend materiaal kunnen ze aanwenden?
  • Wat kan een verdienmodel van de dienst zijn?

Om daar een goed antwoord op te vinden zoeken we verschillende experts om ons te helpen tijden Hack Belgium.

  • Mensen die het onderwijslandschap goed kennen.
  • Mensen met ervaring in (sociale) businessmodellen.

Tijdens Hack Belgium vormen zich spontaan groepen rond de projecten die deelnemers voordragen. We nodigen jou uit om onze groep te versterken en samen met de aanwezige experts oplossingen te bedenken die alle scholen in België ten goede kunnen komen.

Door het voortraject het voorbije jaar bieden we jullie alvast heel wat context om gefundeerd aan de slag te gaan.

Pilootproject voortraject

Het team nodigde experts en ouders uit om te leren wat er voor hen belangrijk is.

Interviews met ouders en experts

Op basis van de interviews bepaalde het team verscheidene onderzoeksvragen.

Samen tot onderzoeksvragen komen

En op deze onderzoeksvragen bedacht het team samen met ouders, buurtbewoners en ondernemers oplossingen.

Oplossingen bedenken met het team, ouders en experts

Wat een enthousiasme van het team in Paviljoen Schaarbeek.

En hoe leuk om te zien hoe geïnspireerd de kinderen alvast waren tijdens de eerste gastles.

Denk en doe met ons mee tijdens Hack Belgium op 28, 29 en 30 maart. Help om de scholen de zelfzekerheid en tools te bieden om de buitenwereld veel meer binnen te trekken, en om ze de leefwereld van de leerlingen open te trekken.


kidstart

Kidstart verbindt scholen met de buurt en de bredere maatschappij om leerlingen de kans te geven hun passies en talenten te ontdekken.

Frederik Vincx

Written by

Social service designer and entrepreneur. Helping carehomes with soulo.be and schools with kidstart.be

kidstart

kidstart

Kidstart verbindt scholen met de buurt en de bredere maatschappij om leerlingen de kans te geven hun passies en talenten te ontdekken.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade