Kā top bērnu grāmata — ideja, dizains, druka, finanses — mazā zemes ĀBECE

Mikelis Bastiks
Dec 7, 2017 · 7 min read
Image for post
Image for post

Ideja — mazā cilvēka pirmā pavārgāmata

Dizaina vadlīnijas — ierobežojumi

Image for post
Image for post
Grāmatas grafisko noskaņu sākotnējā skice

Ilustrāciju zīmēšana

Image for post
Image for post
Jāņogu ilustrācija no rokas skices līdz gatavam rezultātam

Tukšie burti

Image for post
Image for post
Mazi “domu graudi”, kas ļauj likt kopā pirmos vārdus un teikumus.

Kā atrast tipogrāfiju?

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
No tipogrāfijas atsūtītie grāmatas formāta paraugi un testa drukas novilkumi

Izdot pašiem vai meklēt izdevēju?

Finansējuma atrašana

Izplatīšana un online veikala izveidošana

Image for post
Image for post

Krāsojamās lapas

Image for post
Image for post
Krāsojamās lapas iespējams lejuplādet bez maksas — www.zemesABECE.lv

Idejas nākotnei — alfabēta aplikācija

Image for post
Image for post

Padod tālāk


Melnzemes darbi

Pilsētnieku pirmie soļi dārza darbos, audzējot un rokoties…

Thanks to Ilze Peipiņa

Mikelis Bastiks

Written by

Weekends — Gardener, Author of «mazā zemes ĀBECE», Weekdays — Designer at Asketic

Melnzemes darbi

Pilsētnieku pirmie soļi dārza darbos, audzējot un rokoties pa zemi

Mikelis Bastiks

Written by

Weekends — Gardener, Author of «mazā zemes ĀBECE», Weekdays — Designer at Asketic

Melnzemes darbi

Pilsētnieku pirmie soļi dārza darbos, audzējot un rokoties pa zemi

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store