Integritet & säkerhet

Photo by rawpixel on Unsplash

ÖPPNA LÄRRESURSER

Här får du några tips på bra lärresurser som du kan använda som en del av din egen digitala kompetensutveckling inom området integritet och säkerhet.


Internetkunskap.se
Internetstiftelsen erbjuder på sajten Internetkunskap.se en massa bra resurser för sig som vill fördjupa dina nätkunskaper. Under avdelningen får du på ett lättillgängligt sätt veta mer om datainsamling, övervakning och hur du kan skydda din data. Under avdelningen får du tips och tricks om hur du kan känna dig säkrare på nätet.

Din data och din demokrati
Din data och din demokrati är en serie evenemang som fokuserar på internetrelaterade frågor i förhållande till samhälle och demokrati. Många av samtalen kretsar kring dataskydd och integritetsfrågor.

Digiteket.se
Digiteket.se är en lärplattform för digital fortbildning framtagen för dig som jobbar på bibliotek. I Digiteket kan användaren studera på egen hand eller tillsammans med kollegor på den egna arbetsplatsen eller i andra kommuner. Digiteket är en del av projektet Digitalt först med användaren i fokus och syftar till att lösa ett av projektets centrala problem– att möjligheten till kompetensutveckling är ojämn hos landets biblioteksanställda.

Under avdelningen kan du lära dig mer om virus, kryptering, lösenordshantering, övervakning, integritet och säkerhet på nätet.OM DATA DETOX & THE GLASS ROOM EXPERIENCE

Information in English here!

Här berättar vi om konceptet Data Detox och utställningen The Glass Room Experience - en pop up-utställning om våra liv online, utvecklat av Tactical Technology Collective i Berlin, i samarbete med La Loma och med stöd av Mozilla.

Vår ambition är att bevaka vad som händer inom området, undersöka hur konceptet kan utvecklas vidare i Sverige samt dela information om hur du själv kan skapa engagerande pop up-lärmiljöer för ökad digital egenmakt.

Innehåll

Data Detox Kit: åtta dagar av digital utrensning
Data Detox Bar: upptäck dina digitala fotspår
The Glass Room Experience: en pop up utställning om våra liv online

Kontakt

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store