Integritet & säkerhet

Photo by rawpixel on Unsplash

ÖPPNA LÄRRESURSER

Här får du några tips på bra lärresurser som du kan använda som en del av din egen digitala kompetensutveckling inom området integritet och säkerhet.
OM DATA DETOX & THE GLASS ROOM EXPERIENCE

Information in English here!

Innehåll

Data Detox Kit: åtta dagar av digital utrensning
Data Detox Bar: upptäck dina digitala fotspår
The Glass Room Experience: en pop up utställning om våra liv online

Kontakt

Åke Nygren, projektledare
Stockholms stadsbibliotek, Digitala biblioteket
ake.nygren@stockholm.se
Mobil: +46761231206

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store