Välkommen till

DATADETOX.SE

Information in English here!

Photo by rawpixel on Unsplash

Här berättar vi om konceptet Data Detox och utställningen The Glass Room Experience - en pop up-utställning om våra liv online, utvecklat av Tactical Technology Collective i Berlin, i samarbete med La Loma och med stöd av Mozilla.

Vår ambition är att bevaka vad som händer inom området, undersöka hur konceptet kan utvecklas vidare i Sverige samt dela information om hur du själv kan skapa engagerande pop up-lärmiljöer för ökad digital egenmakt.

Innehåll

Data Detox Kit: åtta dagar av digital utrensning
Data Detox Bar: upptäck dina digitala fotspår
The Glass Room Experience: en pop up utställning om våra liv online

Aktiviteter:

Om oss

Sidan Datadetox.se drivs av Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek i samverkan med Uppsala universitetsbibliotek. The Glass Room och the Data Detox Kit är koncept som utvecklats av Tactical Technology Collective med stöd av Mozilla

Kontakt

Åke Nygren, projektledare
Stockholms stadsbibliotek, Digitala biblioteket
ake.nygren@stockholm.se
Mobil: +46761231206

Karolina Andersdotter, bibliotekarie
Uppsala universitetsbibliotek, Karin Boye-biblioteket
karolina.andersdotter@ub.uu.se

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

Digitala biblioteket och medier

Written by

Ett digitalt klotterplank från enheten Digitala biblioteket och medier vid Stockholms stadsbibliotek.

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade