การลงชื่อเข้าใช้งาน Microsoft Teams

สำหรับคนที่มี Email Account แล้ว

Microsoft Teams สามาถใช้งานได้ทุก Platform ตั้งแต่ Windows, MacOs, Linux, iPad Os, iOs, Android และ บน Web browser แบบไม่ต้องติดตั้ง

ใช้คอมพิวเตอร์ PC/Labtop

คุณมีสองทางเลือกในการเข้าใช้งาน โดย สามารถใช้งานเร็วๆ ผ่านเว็บ

ไปที่ teams.microsoft.com/ เพื่อใช้งานผ่านเว็บโดยตรงเลย
(ถ้าใครใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมเฉยๆ ก็คลิกที่ลิ้งค์ที่ได้รับมาเพื่อเข้าประชุมได้เลยครับ)

ติดตั้ง Application Teams ลงเครื่อง โดยไปที่ aka.ms/getTeams

ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet

สามารถค้นหา Microsoft Teams ผ่าน App Store, Play Store ได้เลยโดยตรง

ข้อสังเกตคือ หากใช้งานบนคอมพิวเตอร์ จะสามารถใช้งานโดยไม่ต้องติดตั้งได้

แต่หากใช้งานบน มือถือหรือแทปเลต จะจำเป็นต้องติดตั้งลงเครื่อง และ ลงชื่อเข้าใช้ก่อน

หากไม่มี Email องค์กร

สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงชื่อเข้าใช้มาก่อน หรือไม่มี อีเมล Office 365 มาก่อน

ให้ทำการกด สมัครใช้ฟรีไปเลย เปิดแอพ →Sign up for free → กรอกอีเมล → For Work

จากนั้นเขาจะถามว่าองค์เราเราชื่ออะไร อันนี้ตั้งอะไรก็ได้เลยครับ เป็นองค์กระส่วนตัวของเราเอง

MSEDUTH

all things about Microsoft in education

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store