Bli en canvaser på 5 minutter

skolen skrev læreren på tavla. Nå skriver vi alle på canvaser, eller lerret på norsk. Her tar vi for oss Business Model Canvas, Value Proposition Canvas og Lean Canvas.

Jostein Magnussen
Jun 19, 2018 · 4 min read

Canvasfeltet er et langt lerret å bleke, derfor gir vi deg en superkort innføring i tre canvaser. Så kan du 1. Nikke gjenkjennende neste gang noen kaster om seg med canvas ditt og canvas datt 2. Teste ut en av disse selv (de ER faktisk nyttige) 3. Hive deg på canvashypen og snakke om canvaser ved enhver anledning!

Canvasene er ikke mer mystiske enn at de er maler med felter man fyller ut. Det beste med dem er at de tvinger oss til å tenke gjennom ting som er lure å tenke gjennom.

Business Model Canvas

Av: Sveitseren Alexander Osterwalder

Som navnet tilsier hjelper den deg med å lage en modell av hvordan bedriften din fungerer. Hvilke kunder har du? Hva slags verdi gir du disse kundene? Hvilke kanaler har du mellom deg og kundene?

Klassikeren. Business Model Canvas

Den kan brukes til mye. Noen eksempler:

  • Bevisstgjøring. Har alle i ledergruppa samme oppfatning om hvem kundene er?
  • Lage helt nytt produkt eller tjeneste. Lag en hypotese om en forretningsmodell. Har vi tenkt på verdien kundene egentlig skal oppleve når de bruker tjenesten eller hvilke partnere vi burde hatt?
  • Starten på en strategiprosess. Mistenker du at du er avleggs eller at det finnes noen muligheter du ikke har sett ennå?

Mer business model canvas juice:
Osterwalder skriver svært pedagogisk og har hatt stor suksess med både boken Business Model Generation, hans egen business Strategyzer og masse foredrag.

Denne korte videoen forklarer modellen veldig bra:

Har du en hel time og vil høre Osterwalder snakke superinteressant om modellen og om innovasjon er dette foredraget for deg. Fra vår egen Stormkast-konferanse i Bergen i fjor. Han klarer til og med å bruke Kodak som eksempel uten at vi alle sukker “Kodak igjen…”

Value proposition canvas

Av den nå enda rikere: Sveitseren Alexander Osterwalder

Osterwalder mente at verdiforslaget til kundene burde utdypes (eller trengte han mer penger?) og laget derfor et nytt lerret og en ny bok. Denne går dypere inn i hva kundene egentlig trenger og hvordan du kan bedre hverdagen deres. Har brukt denne noen ganger i kurs og workshops for kunder og personlig synes jeg den er litt vanskelig å forklare og jobbe med. Men, bra med ekstra fokus på kundenes behov.

Image for post
Image for post

Lean Canvas

Av: Ash Maurya

Denne versjonen fra Ash Maurya har like mange felter, men fire av feltene fra Business Model Canvas er byttet ut. Ash ville gjøre modellen mer nyttig for oppstartsbedrifter og andre som lager helt nye tjenester eller produkter.

Fra Running Lean av Ash Maurya

Lean Canvas har adoptert problemfokuset fra Lean Startup og tvinger deg til å tenke gjennom hvilke problem du prøver å løse for kundene dine, hva løsningen din er, hvordan du vil måle om du lykkes og om du har en eller annen “urettferdig fordel” som gjør at akkurat du skal lykkes med dette. For oss som kommer fra kundeopplevelseverden oppleves Lean Canvas mer kundeorientert og bedre å jobbe med.

Her forklarer Ash Maurya hvorfor han fikset på business model canvas

Noen tips til slutt:

  • Start i rett ende! Det er med kundene og deres behov. Før du bekymrer deg over f.eks detaljerte kostnader ved tjenesten du jobber med er det lurt å gå ut i markedet og teste om det finnes et behov og om din tjeneste løser dette.
  • Klarer du ikke å fylle ut alle feltene? Det er helt i orden. Ikke sikkert du vet alt nå. Lag gjerne hypoteser.
  • Fri fantasi er fint, men dette er ikke verktøy for kreative seanser der man klistrer 17 ideer i hver rute. Ta heller de tøffe diskusjonene.
  • Ting endrer seg. For at lerretene skal være nyttige bør de oppdateres og brukes jevnlig

Ekstratips fra kollega Anja Schönhaug:

The Canvas Canvas hjelper deg å lage ditt eget canvas, selvsagt ved hjelp av et nyttig canvas!

Ekstraekstratips:

Det finnes mange digitale verktøy for disse lerretene. Den norske gule-lapper-på-digital-vegg oppstartsbedriften Upwave har laget enkle maler du kan bruke.

Ekstraekstraekstratips:

Kollega Hanne Wetland har også gitt en mer helhetlig oppskrift på hvordan du blir en innovasjonsguru

Webdagene 2018 har læring i fokus. Ikke så overraskende for en konferanse tenker du kanskje. Men, hvor mye husker du egentlig fra konferanser? Hva har du igjen etter to dager med mingling, fest og foredrag? Vi gjør om Oslo Spektrum til en skole! Dette er en del av Førskolen der du kan lære ting selv før du kommer til Webdagene.

Netlife

Vi løser digitale hverdagsproblemer!

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store