Rememory Proje Dökümantasyonu

Scroll below for the English version.

Berkay Alkışel
Sep 2, 2018 · 5 min read
Image for post
Image for post

Bu proje, OpenIDEO Istanbul ekibi eşliğinde yürütülen ‘Erken Çocukluk Dönemi İnovasyonu’ etkinlik serisinde, Çocuk ve Toplum grubunun geliştirdiği tasarım projesidir.

Rememory; sanal gerçeklik ve gerçek dünyada (mix-reality) empati yoluyla yetişkinlere unuttukları deneyimleri hatırlatacak, zamanda yolculuk yaptırtacak, yetişkinlerin çocukların gözünden dünyaya bakmalarını sağlayacak oyunlaştırılmış simülasyon tasarımıdır.

Projenin Amacı

Rememory’nin hedef kitlesi yetişkinlerdir:

  • Çocukların günlük hayatta karşılaştığı problemleri anlaması, hatırlaması, empati yapması,
  • Yetişkin yaşlarda çocuk olmayı deneyimlemesi, çocukların hayal dünyasını görmesi,
  • Yetişkinlerin çocukluğuna dönmesi ve geçmiş deneyimlerini, travmalarını, düşüncelerini, hatıralarını, hislerini hatırlaması
  • Hedef kitlenin yeniden yaşayacağı deneyimler ile çevresindeki ve/veya kendi çocukların davranışlarını anlamlandırması ve çocuklar ile ilişkilerini bu empati doğrultusunda şekillendirmesi,
  • Yetişkinlerin çocukluğuna dönüp keyifli bir deneyim yaşaması,

Aksiyon Adımları

Açık ve kapalı kamusal alanlarda bulunan Rememory platformlarında katılımcılar VR simülasyonu deneyimleyebilecektir. Bu simülasyonda katılımcıyı, farklı duyularına hitap edecek çeşitli maceralar ve hatıralar bekler. Katılımcı platform girişinde VR gözlüğünü takar ve fiziksel olarak da dahil olacağı bir sürece başlar. Bu süreç, çocukların gündelik duygularını (Korku, heyecan, mutluluk vb.) yeniden tattıracak deneyimlerden, çocukların gözünden dış dünyayı algılatan yeni hikayelerden, bölümlerden oluşur.

Rememory simülasyonun ilk hikayesi gece atmosferindeki bir yatak odasında başlar. Katılımcı yatakta yatar pozisyondadır. Odanın karanlığını ve sessizliğini gök gürültüsü, yıldırım ışıkları, fırtına sesleri ve gölgeler bozar. Sesler giderek artar, odadaki eşyaların gölgeleri canavar siluetine dönüşür ve hareket etmeye başlarlar. Tam bu sırada anne karakterinin adımları duyulmaya başlar. Adımlar yaklaştıkça oda giderek aydınlanır, sesler azalır ve annenin karanlığı yok eden, görkemli, rahatlatıcı ışığı ile oda aydınlanır ve sabah olur. Odanın aydınlanmasıyla detaylar gözükmeye başlar. Odada her şey aynı renktir ve pastel tonlardadır. Odanın zemini tamamen su ile kaplıdır, zemindeki tek kuru alan yatak ve halı platformdur. Katılımcı yataktaki titreşim ve hareket ile, Rememory’e başladığı yatağın aslında bir trambolin olduğunu fark eder ve suya değmemek için yatakta (Trambolinden) halı’ya zıplar. Halı sal gibi salınır, katılımcıyı dar uzun koridorlardan bir salona ulaştırır. Salon lav ile kaplıdır. Lavdan korunması için verilen görev kale yapmasıdır.

Katılımcı salonda bulunan yastıklardan kale yapar ve yaptığı kalenin içine girip konumlandığında görev tamamlanmış olur. İlk bölümünün görevi tamamlanınca yastıklardan yapılan kale gerçek bir kale simülasyonuna dönüşür. Katılımcı tam bu sırada anne karakterinin sesini duyar, ses uğultulu ve anlaşılmazdır. Anne telefonla konuşmaktadır, bu anlaşılmayan kelimelerin arasında duyulan tek bir kelime çocuk için anlamlıdır: ‘‘DİŞ DOKTORU!’’

Katılımcı eski anılarını hatırlar. Annenin kapı altından süzülen odayı aydınlatan ışığı giderek azalır ve yerini karanlığa bırakır.

Gelir Modeli

Rememory projesinde son kullanıcılardan sağlanacak bir gelir modeli planlanmaktadır. Bu gelir modeli, Ayrıca halka açık alanların kullanımı , platform geliştirme projeleri için fon desteği alınması planlanmaktadır.

Platform: VR

Proje kapsamında tüm sürecin bir VR platformu üzerinden deneyimlenmesi planlanmaktadır.

Son Kullanıcı

Bu projenin hedef kitlesi ebeyenler ve tüm yetişkinlerdir

Rememory Project Documentation

Image for post
Image for post

This project is developed by the Children and Society group in the ‘Early Childhood Innovation’ workshop series conducted under the co-operation of the OpenIDEO Istanbul team.

Project Description

Rememory is a gamified simulation design which will remind adults of their forgotten experiences via empathy mediated through mixed-reality, make them travel back in time, and enable them to see the world through the eyes of children.

Purpose of the Project:

The target audience of Rememory is adults.

This project aims to make adults:

  • Understand the problems children face in daily life, remember the problems they faced as a child and empathize with their children,
  • Experience being a child as an adult, get in touch with children’s imagination,
  • Turn back to their childhood and remember their past experiences, traumas, thoughts, memories and feelings,
  • Get a grasp on their children’s behavior and shape their relationship with their children in an empathic way through re-experiencing,
  • Return to their childhood and have a pleasant experience.

Action Steps

Participants can experience VR simulation in Rememory Platforms located in open and closed public spaces. In this simulation, participants can expect a variety of adventures and memories that will appeal to different senses. The participant wears the VR eyewear at the platform entrance and begins a process that will be physically involved. The process is composed of experiences that will re-entertain children’s everyday feelings (Fear, excitement, happiness, etc.), and new stories that perceive the outside world through the eyes of children.

The first story of the rememory simulation begins in a bedroom at night. The participant starts the experience off lying on the bed. The darkness and silence of the room is distorted by thunder, streaks of lightning, the sound of storm and shadows. As the noises grow increasingly, the shadows of the objects in the room turn into monster silhouettes and start moving. At that moment, the steps of the mother character are heard. As the steps get closer, the room is gradually lit up, the voices diminish and the room becomes bright with a splendid and relaxing light that the mother emits and dawn breaks. Details begin to appear as the room is now well lit. The participant sees that everything in the room is in pastel tones. The floor of the room is completely covered with water, the only dry area on the ground is the bed and the carpet. The participant realizes with the vibrations and the movement of the bed on which he/she started the Rememory experience, is actually a trampoline and jumps on to the carpet from the bed without touching the water. The carpet rocks like a raft and the participant reaches the living room through narrow corridors. In the living room, the floor is lava.

The participant is tasked to build a pillow fortress to protect him/herself from the lava and the task is completed when he/she is positioned in the fortress. As the first task is achieved, the pillow fortress turns into an actual castle. At this moment the participant hears the muffled voice of the mother character speaking on the phone. The only intelligible word the participant can hear is “DENTIST”. The light emitted by the mother seeping under the door gradually diminishes and gives its place to darkness.

Business Model

With Rememory; income is aimed to be obtained from the end users . Other than this, for the development of new platforms in places like open spaces, funding from related organizations will be discussed.

Platforms: VR

Within the scope of the project, the process is planned to be experienced through a VR simulation

End User

The target group of this project are parents and all other adults.

OpenIDEO Istanbul Chapter

OpenIDEO Istanbul Chapter's official Medium account

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store