Firemní vize, strategie a hodnoty

Martin Večeřa
QuConsult
Published in
4 min readJul 19, 2019

--

Chce-li podnikatel nebo manažer správně a efektivně vést vlastní firmu, potřebuje vizi. Vizi, která definuje kým má firma být a kam se chce dostat. Správnou vizí vytváří budoucnost firmy. Je to jedna z nejdůležitějších věcí, kterou může učinit pro vlastní firmu. Samotná vize však nestačí. Je třeba ji doplnit minálně strategií a konkrétními cíli. Pro malé a střední firmy se ukazuje, že stačí tyto tři stupně:

 • vize — definuje kým chceme být, do jakého stavu se (např. v horizontu 3 až 5 let) chceme dostat
 • strategie — popisuje způsob, jak chceme dosáhnout vize
 • cíle — popisují co konkrétně a měřitelně musíme splnit na cestě k naplnění naší vize

Stanovit správnou vizi, strategii a cíle není nic jednoduchého. Vždyť vytváříme obraz své budoucí prosperity a jen stěží tušíme, co bude za 3 nebo 5 let. Vyhnout se procesu stanovení vize bývá tragickou chybou. Pokud nevíme kým chceme být a jakého stavu nebo postavení na trhu v našem segmentu chceme dosáhnout, nevíme např.:

 • jaké pracovníky do firmy máme přijmout
 • jakou kvalifikaci mají mít naši pracovníci
 • jaké marketingové nástroje použít
 • zda jsme postavili správný business plán
 • na které cílové skupiny se orientovat
 • jaký informační systém pořídit

Jak stanovit vizi a strategii?

Každý podnikatel, který se rozhodne definovat svou vizi a strategii nebo přehodnotit stávající může využít následující postup:

 • Uvědomte si, co máte rádi — nejlépe se nám pracuje na tom, co máme rádi. Pak snad ani nevnímáme čas, energii, práce je nám radostí. Právě zde je naše nadšení hybnou silou, která nás bude hnát blíže k naší vizi.
 • Nepřipravujte strategii sami — je-li jen trochu možné a máte okolo sebe lidi, kterým můžete věřit a mají vhodné znalosti, připravujte strategii s nimi. V konstruktivních diskusích se názory dobře vytříbí. Budou-li podpořeny vhodnou metodou, pak můžete mnohem rychleji najít správnou vizi, strategii.
 • Zhodnotit silné a slabé stránky — velmi používaným nástrojem je SWOT analýza. Ta mu pomůže vybalancovat vnitřní prostředí firmy s jeho silnými a slabými stránkami vzhledem k vnějšímu prostředí, které je dáno příležitostmi nebo hrozbami.
 • Definujte si vlastní hodnoty — tento krok se stává základem Vaší politiky. Určuje, kde jsou Vaše hranice a jakých prostředků budete využívat na cestě ke své prosperitě. Budou základem firemní kultury a určovat vztahy mezi spolupracovníky. Nepodceňujte tuto část. Dříve nebo později se stejně dostaví a budete se muset rozhodnout, zda je to skutečně to, co v životě chcete.
 • Popište strategii — všechny předcházející kroky Vám pomohly zhodnotit prostředí pro Vaše podnikání. Nyní je třeba určit, kde je ta cesta, jaký je ten způsob, jak vize dosáhnout. Práce s tužkou a papírem pokračuje a měli byste pracovat s ne jednou, ale více variantami strategií, dokud si nebudete jisti, že máte tu pravou. Nejde o nic více než vhodně stanovit postupné konkrétní kroky, které je třeba udělat, abyste se do vize dostali.
 • Kriticky vše ještě jednou zhodnoťte — přehodnoťte a propočítejte vše ještě jednou. Opět platí, že více očí víc vidí.
 • Vše pravidelně sledujte a přehodnocujte — minimálně jednou za rok stojí za to, podrobit Vaši vizi a strategii novému zkoumání a hodnocení. Lze postupovat stejně a realizovat všechny již uvedené kroky. Někdy třeba jen kritické zhodnocení.

Vize

Vaše prohlášení vize (vision statement) udává firmě směr. Je to budoucnost obchodu, která mu dává smysl. Vize je to, čím chcete být. Je to cíl, na který aspirujete, ne to, co už dnes jste.

Vize obsahuje tyto prvky:

 • Jaké jsou vaše naděje, tužby, sny?
 • Jaký problém řešíme pro vyšší dobro?
 • Koho nebo co inspirujeme ke změně, co zlepšujeme?

Vize prosazuje růst a to jak externí, tak interní. Silná vize pomáhá týmům zaměřit se na to, co je nejvíc podstatné pro firmu. Také vybízí k inovaci. Firma řízená svým smyslem dosahuje úspěchu jako celek, protože každý ví, co úspěch znamená a co ho představuje.

Strategie

Strategie nebo také mise (angl. mission statement) řídí vaši firmu. Je to to, co děláte, co je klíčovou podstatou vašeho obchodu. Z toho vyplývají vaše cíle a ve výsledku to, jak těchto cílů dosahovat. Také pomáhá utvářet vaši firemní kulturu.

Strategie by měla odpovědět na otázky jako:

 • Co děláme?
 • Komu pomáháme?
 • Jak jim pomáháme/sloužíme?

Definice strategie podtrhává a potvrzuje hodnotu každé firmy. Již jen jejím definováním můžete rychle vidět, jak kvalitní strategie motivuje celý tým postupovat ke společnému cíli. Všichni totiž začínali na tom stejném místě a nyní společně pracují, aby dosáhli toho stejného cíle.

Hodnoty

Hodnotový systém nám pomáhá naplnit vizi a strategii. Navádí nás a všechny zaměstnance k tomu, jak naplňovat cíle. Jakým způsobem se chovat, jak komunikovat s kolegy, se zákazníky, jak se postavit k výzvám a problémům. Dává také jasnou zprávu, jaké chování je podporováno a jaké je naopak nežádoucí.

Závěr

Pokud plánujete zavádět vizi, strategii a hodnoty, je rozhodně důležité začít s definicí Proč?, aby byla změna hladce přijata. Je také důležité celý proces řídit jako zavádění změn.

Se všemi těmito aspekty vám QuConsult velmi rád pomůže!

--

--