เริ่มต้นซื้อเหรียญ BAND Protocol จากกระดาน Exchange

Narupon Arporntip
Jun 13 · 3 min read
Image for post
Image for post

การซื้อเหรียญ Band Protocol สำหรับคนไทย อาจจะยังดูซับซ้อนเล็กน้อย เนื่องจาก ตลาดการซื้อขาย Cryptocurrency ในบ้านเรา(Exchange) ยังไม่มีตลาดไหน ที่ List เหรียญตัวนี้เอาไว้ในกระดานซื้อขายเลย กระดาน Exchange ที่ซื้อ Band ได้จริงๆ มี 2 -3 ที่ในต่างประเทศครับ แต่ที่แนะนำคือกระดาน Exchange ที่ชื่อว่า Binance ดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องเปิด account กับกระดาน Exchange ทั้งหมด 2 ที่ นั่นคือ Binance กับกระดาน Exchange ในไทย ซึ่งผมขอยก 3 เจ้าดัง ที่ได้รับ certified จากทาง กลต ในบ้านเรารวมถึงวิธีการเปิดบัญชี(Account) มีดังนี้ครับ

  1. Bitkub
  2. SatangPro
  3. Huobi

สาเหตุที่เราต้องซื้อผ่านกระดาน Exchange ในบ้านเรา เนื่องจากเราต้องใช้เงินไทย ซึ่งในโลกของ Cryptocurrency จะเรียกเงินที่เราใช้อยู่ชีวิตประจำวัน ว่า “Fiat Currency” เช่น THB, USD, EUR เป็นต้น และกระดาน Exchange ที่รับ Fiat Currency ที่เอาเงินไทยบาท มาซื้อได้ ก้อจะมี 3 เจ้าดัง ด้านบนที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับ อันนี้รวมไปถึงกรณีถ้าเราอยากจะขายเหรียญ Cryptocurrency กลับมาเป็นไทยบาท ก้อต้องผ่านกระดาน Exchange ของไทยเช่นกันครับ

โดยเมื่อเราสมัครบัญชี(Account) กับ Exchange ในบ้านเราเสร็จแล้ว ก้อให้สมัครบัญชีกับทาง Binance Exchange อีกที่นึงเพื่อทำการซื้อขายเหรียญ Band โดยมีวิธีการสมัครดังต่อไปนี้ครับ

จากนั้น เราก้อมาเริ่มต้นซื้อเหรียญ Cryptocurrency กัน ครับ โดยเริ่มจากบัญชีของ Exchange ของไทยก่อน เมื่อสมัคร Account เสร็จแล้ว เราจะได้กระเป๋าเงินดิจิทัล(Digital Wallet) มาและเราสามารถผูกกับบัญชีธนาคารที่เรามีอยู่ได้ครับ หลังจากอันเราก้อโอนเงินไทยบาท (Fiat Wallet) มาเข้ากระเป๋าเงิน Digital ของเรา ตามจำนวนเงินที่เราต้องการครับ

พอเรามีเงินใน Digital Wallet แล้ว เราก้อสามารถซื้อเหรียญ Cryptocurrency ได้ โดยผมแนะนำให้ซื้อ Tether(USDT) ซึ่งเป็น Stable Coin ที่ผูกกับค่าเงิน US Dollar หมายความว่า เหรียญ USDT ตัวนี้ จะมีค่าเท่ากับมูลค่าของเงิน US Dollar จริงๆ ณ วันที่เราซื้อขาย (อาจจะบวกลบได้นิดหน่อย) โดยที่ไม่ได้มีการแกว่งของราคา(Volatility) มากเหมือนกับเหรียญ Cryptocurrency ตัวอื่นๆ ที่ไม่ใช่ Stable Coin และเหรียญ USDT ตัวนี้ ก้อเป็นเหรียญที่เรียกได้ว่า ทุกกระดาน Exchange ในโลกนี้จะต้องมีครับ ซึ่งจำนวนที่ซื้อก้อขึ้นกับเราต้องการเหรียญ Band จำนวนเท่าไหร่ครับ โดยผมใช้กระดาน Exchange ของ Binance เป็นตัวอย่างในการเช็คราคาปัจจุบันของเหรียญ Band เมื่อเทียบกับ USDT นะครับ(Band/USDT)

จากรูปด้านบน ราคา 1 Band เท่ากับ ประมาณ 1.5619 USDT ครับ โดยสมมติว่า เราต้องการซื้อ 100 Band เราก้อต้องซื้อเหรียญ USDT จาก Exchange ในไทย ประมาณ 157 USDT ครับ หลังจากได้เหรียญ USDT มาแล้ว ก้อให้ทำการโอนเหรียญ USDT จาก exchange ในไทยไปที่ กระเป๋าเงิน Digital ของ Binance โดยวิธีการคือ เข้าไปที่ Wallet ของ Binance ก่อนครับ แล้วไปที่ USDT จากนั้น ให้กดคำว่า Deposit

Image for post
Image for post

จากนั้น ให้ดูว่า ตรง Network เป็น ERC20 รึป่าว จากนั้น ให้กดปุ่ม copy address ตามรูป

Image for post
Image for post

เสร็จแล้วเราก้อกลับไปที่ Wallet ของ Exchange ไทย ผมขอยกกรณีของ Bitkub นะครับ ให้เข้าไปที่ Wallet ของ Bitkub เพื่อที่จะส่ง USDT ไปให้ Wallet ของเราใน Binance โดยไปที่ USDT ใน Wallet ของเรา กด ถอนเหรียญ ดังรูป

Image for post
Image for post

จากนั้น ให้วาง USDT Address ของ Binance ที่เราเพิ่งกด copy มาในช่องผู้รับ USDT address แล้วใส่จำนวนเหรียญ USDT ที่ต้องการ ดังรูป

Image for post
Image for post

พอเราโอน USDT ไปที่ Binance เรียบร้อยแล้ว คราวนี้ก้อได้เวลาสำหรับการเปลี่ยนจากเหรียญ USDT มาเป็น Band กันครับ ให้เราไปที่หน้า Market แล้วเลือก FIAT Market จากนั้นพิมพ์คำว่า Band ลงไปในช่อง search เราจะเจอ Band/USDT ซึ่งเป็นการขาย USDT เพื่อเปลี่ยนมาเป็น Band โดยให้คลิ๊กเข้าไป ตรง BAND/USDT ตามรูป

Image for post
Image for post

จากนั้น ในหน้ากระดานซื้อขาย จะมีอยู่ 2 แบบคือ Limit(เรากำหนดได้ว่า อยากซื้อที่ราคาเท่าไหร่) กับแบบ Market ก้อคือ เราซื้อทันที ณ ราคาขายของ Market ณ ตอนนั้น โดย Limit เราต้องระบุทั้ง ราคาและจำนวนที่จะซื้อ ส่วนถ้าเป็น Market นั้น เราระบุแต่จำนวนที่จะซื้ออย่างเดียว

Image for post
Image for post

จากนั้น ถ้า Order ของเรา Match แล้ว เราก้อสามารถตรวจสอบใน Wallet ของเราได้ ว่าเราได้เหรียญ Band มาเรียบร้อยแล้วยัง จำนวนเท่าไหร่ เป็นอันเสร็จกระบวนการซื้อเหรียญ Band ครับ

Image for post
Image for post

สนใจลงทุนใน Band protocol แต่ไม่อยากเข้า ๆ ออก ๆ ทีละไม้สองไม้ให้เสียค่าคอมฟรี ๆ มาเพิ่มผลตอบแทนแบบ passive income ได้ด้วยการเริ่มต้น stake tokens กับบริการของ THStakePool ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thstakepool.com

Sabai Finance

Your crypto life, simplified

Sign up for THStakePool Newsletter

By Sabai Finance

ลงทุนใน Cryptocurrency ผ่านการ staking เพิ่ม Passive income อย่าพลาดบทความดี ๆ จากเรา พร้อม content exclusive เฉพาะลูกค้าที่สมัคร Newsletter Take a look

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Narupon Arporntip

Written by

Team Member at Sabai. ComENG from PSU

Sabai Finance

What is Sabai? Sabai, a Thai word means comfortable or easy-going, is a collection of essential crypto services put together in an easy-to-use and intuitive package.

Narupon Arporntip

Written by

Team Member at Sabai. ComENG from PSU

Sabai Finance

What is Sabai? Sabai, a Thai word means comfortable or easy-going, is a collection of essential crypto services put together in an easy-to-use and intuitive package.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store