Hans Wanningen
Sep 6 · 2 min read
Ingrid Thijssen, gastspreker bij de opening van het nieuwe studiejaar (foto: Marcel Krijgsman)

Bij de opening van het studiejaar was de HAN zo moedig om de topvrouw van Alliander het podium te geven. Ingrid Thijssen gooide met zwier de knuppel in het hoenderhok. Scholen als de HAN moeten vol aan de bak en supersnel een leger aan techneuten opleiden! Anders loopt de energietransitie spaak.

“Iedere monteur die wij binnen willen halen, kan kiezen uit wel veertig banen”

Hoe groot is het probleem van het technici-tekort in Nederland?
“Gigantisch. In 2018 waren er gemiddeld meer dan 71.000 technische vacatures in Nederland. De hoeveelheid werk aan het elektriciteitsnet is door de energietransitie exponentieel gegroeid. Het ingewikkeldste stuk daarvan is in twee jaar tijd ver-zéven-en-een-half-voudigd. Hadden we het werk dat vandaag aan het elektriciteitsnet moet gebeuren, aan willen kunnen, dan hadden er in 2010 7,5 keer zoveel jongeren voor een technische mbo-opleiding moeten kiezen. Iedere monteur die wij binnen willen halen, kan kiezen uit wel veertig banen.”

Welke adviezen geeft u de HAN en andere hogescholen mee?
“Minder eigenwijsheid zodat best practices in het onderwijs sneller van elkaar overgenomen worden. En meer innovatie in onderwijsmethodes zodat we meer technici tegelijkertijd op kunnen leiden.”

Gelooft u dat de HAN nu echt werk hiervan gaat maken, of vreest u dat het blijft bij intentieverklaringen en te beperkte actie?
“We werken al nauw samen met de HAN, onder meer met het havistenprogramma. Jongeren met een havodiploma die enthousiast zijn over techniek, maar niet zitten te wachten op een lange hbo-opleiding, kunnen dankzij dit programma binnen twee jaar bij ons aan de slag. Vorig jaar zijn de eerste tien scholieren begonnen en dit jaar begint de tweede lichting. Dus ik geloof er zeker in dat de HAN er werk van wil maken.”

Hoe kunnen Alliander en andere werkveldpartners de HAN helpen hierin echt meters te maken?
“Door elkaars best practices te delen en nog meer de samenwerking te zoeken.”

Bent u niet bang voor haastige spoed, waardoor straks misschien het opleidingsniveau ondermaats wordt?
“Nee, daar ben ik zeker niet bang voor. Het opleidingsniveau in Nederland is zeer hoog en daar moeten we ook niet aan tornen. Wat in mijn optiek sneller kan, is dat we de goede dingen van elkaar overnemen en de zaken die niet werken, niet meer doen. Daar mogen we wel een beetje haast mee maken.”

Lees meer hierover op ScienceGuide en han.nl.

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

Hans Wanningen

Written by

sambyhan

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade