Met HAN W@TTS_ gaat de HAN nu écht op de elektrische toer

SAM
SAM
Dec 10, 2019 · 5 min read
Programmalijnmanager Ballard Asare-Bediako in ruimte B0.02 (foto: Rens Plaschek)

Op 11 december is HAN W@TTS_, Infrastructure for Research and Education on Power Systems, geïntroduceerd. Hiermee bundelt de hogeschool alles wat ze in huis heeft aan duurzame energietechnologie, van slimme laadpaal tot smart grid-simulatietafel. Alle redenen voor hooggespannen verwachtingen!

Tekst: Hans Wanningen

De weg naar de toekomst van onze planeet ligt grotendeels in het duister. Typisch toekomst, zou je zeggen. Maar misschien ook letterlijk, als we niet uitkijken. Vandaar dat alles uit de kast wordt gehaald om het klimaat- en dus het energievraagstuk op te lossen. Eén ding is hierbij wél al duidelijk: in de energietransitie krijgt elektriciteit uit zon en wind een sleutelrol, al dan niet in combinatie met andere niet-fossiele bronnen.

Ruimte B0.02 is de spil
Daarop speelt HAN W@TTS_ in, met het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) als aanjager en investeerder. Bij die naam HAN W@TTS_ zal niet bij iedereen meteen een kwartje vallen. Maar vraag het Ballard Asare-Bediako, Programmalijnmanager Onderzoek & Innovatie bij SEECE, hoofddocent en onderzoeker bij het HAN-lectoraat Meet- en Regeltechniek, en je snapt dat de HAN op 11 december reden heeft tot een feestje. “Vanaf die dag krijgen studenten, docenten en onderzoekers met HAN W@TTS_ toegang tot hoogwaardige elektrische infrastructuur, met als spil ruimte B0.02 aan de Ruitenberglaan 26 van de HAN Campus Arnhem, waar de trainings- en onderzoeksopstellingen staan.”

Onder de verzamelterm HAN W@TTS_ vallen slimme laadpalen en practicumsets voor elektrotechnieklessen. Maar evengoed een tafel die een smart grid simuleert en trainingssystemen waarin allerlei energiecomponenten aan elkaar worden gekoppeld. Zo beschikt onze hogeschool nu over tastbare en toepasbare energietechnologie. “Ideaal om studenten voor te bereiden op de wereld van morgen.”

Aan de slag met echte netwerken
Deze faciliteiten geven een complex onderwerp handen en voeten, van de kleinste componenten tot de grote lijnen. “Studenten kunnen aan de slag met proefopstellingen binnen echte netwerken. Dat scherpt hun voorstellingsvermogen van hoe het in de praktijk allemaal werkt en samenhangt: ‘Aha, als ik deze panelen tegelijkertijd inschakel, dan heeft dat die en die impact op de netbelasting. Dan moet het net dus op deze twee plekken worden aangepast.’ Dat soort ervaringskennis is goud waard. En het vergroot de animo voor het vakgebied met sprongen.”

“Techniek om te beleven, zelf te ervaren. Dat wakkert bij studenten en scholieren het enthousiasme aan”

Met practicumsets de klas in
HAN W@TTS_ is ook beoogd smaakmaker voor bezoekende middelbare scholieren die een studie zoeken in de duurzame elektriciteitsvoorziening. “In tweerichtingsverkeer, want wij komen met onze practicumsets bij hen in de klas. Dat is nog eens wat anders dan een praatje, PowerPoint of brochure. Techniek moet je beleven, zelf ervaren. We hopen dat het bij veel meiden en jongens enthousiasme zal aanwakkeren voor een baan in de elektrotechniek.”

Met studenten bij de Smart Grid Demo Table (foto: Eva Broekema)

Anders opleiden
De energiewereld van morgen vraagt om andere professionals en dus om een andere manier van opleiden. Anders komt er van de doelen van het Klimaatakkoord niets terecht. Kennis veroudert waar je bij staat. De ontwikkelingen zijn onvoorspelbaar en turbulent. Studenten moeten voorbereid worden op een toekomst die alle kanten kan uitgaan, vaak in vliegende vaart.

Ballard: “Dat vergt een wendbare houding van hen, maar ook inzicht in de complexe samenhangen tussen componenten, netwerken et cetera. Daarvoor moet je in reële praktijksituaties kunnen oefenen en testen. Hoe anders kun je leren innoveren? Door bijvoorbeeld laadpalen te maken die zowel ultraslim en ultrasnel als uiterst veilig zijn. Eén van duizend voorbeelden. Met HAN W@TTS_ leggen we voor dit alles een geweldige basis!”

Digitale kennis en sociale vaardigheden
De professional van de toekomst moet niet alleen overweg kunnen met de technologie van morgen. De huidige systemen, verouderd of niet, zijn immers niet zomaar eventjes uitgefaseerd. Naast brede technische expertise is verder digitale kennis en kunde een must. Net zoals sociale vaardigheden, trouwens. Anders kun je, zeg, energiecollectieven van burgers — die als paddenstoelen uit de grond schieten — onmogelijk van zinnig advies voorzien.

Ballard: “Voor het verstrekken van advies moet je bovendien kennis van geldzaken hebben. Hoe zit het met de bijtelling voor het te elektrificeren wagenpark van een groot bedrijf? Of: wat is de slimste investering in zonnepanelen of warmtepompen voor iemands huis? Toch nog maar even wachten op die overheidsregeling van volgend jaar?”

“HAN W@TTS_ werkt als een katalysator om te voldoen aan de nieuwe eisen aan de professional in de elektrotechniek”

Samenwerking met Avans en co
De CEO van netwerkbeheerder Alliander Ingrid Thijssen wond er tijdens de opening van dit studiejaar geen doekjes om: de HAN en concullega’s moeten vol aan de bak. Nederland heeft een enorm leger aan elektrotechnici nodig, liefst gisteren al! Vanzelfsprekend gaat HAN W@TTS_ in zijn uppie daar niet genoeg verse troepen voor mobiliseren.
Maar Ballard denkt wel dat de hogeschool met initiatieven als deze inmiddels op de goede weg zit: “HAN W@TTS_ werkt als een katalysator die de beweging versnelt om te voldoen aan de nieuwe eisen aan de professional in de elektrotechniek. We gaan tevens samenwerken met Hogeschool Avans, waar ze ook een dergelijke proefopstelling hebben, zij het kleinschaliger. Zo zijn er meer partners, binnen en buiten het onderwijs. We helpen elkaar verder, in termen van snelheid, schaalgrootte en slagkracht, waar het hele werkveld in Nederland baat bij heeft.

Trainingscentrum
De opgedane kennis en ervaringen bij HAN W@TTS_ vloeien direct terug naar onderzoek en onderwijs, maar evengoed naar het bedrijfsleven. Daarvan profiteren de medewerkers van onder meer netbeheerder TenneT en nutsbedrijf Alliander die aan de HAN (bij)scholing en maatwerktrajecten volgen. Dat is dus nog een vorm die HAN W@TTS_ gaat aannemen: een trainingscentrum voor ondernemingen met energiegerelateerde scholingsbehoeften.

Droom
Het gedroomde eindresultaat? “Als het met HAN W@TTS_ lukt om de expertise rond energietransitie en elektrische infrastructuur ruim voorbij de regiogrenzen uit te dragen en uit te bouwen”, zegt Ballard. “En als kers op de taart wens ik dat onze studenten bedrijven en zichzelf blij maken, omdat ze helemaal up-to-speed zijn en haarfijn weten hoe de hazen in het veld lopen.”

Meer weten over HAN W@TTS_?
Lees meer op
han.nl of mail naar: Ballard.AsareBediako@han.nl

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

SAM

Written by

SAM

Journalistiek medium van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen

sambyhan

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade