Ida Kristine Moe
Jul 31 · 4 min read

Daniel startet sin kriminelle karriere i ung alder. Allerede på barneskolen begynte han å stjele, og som 19-åring satt han bak fengselsmurene for første gang. Etter 20 år med vold, tyverier, angst og sorg bestemte Daniel seg for å gjøre en helomvending i livet. Å ha en jobb å gå til ble hans store redning.

-En opptur for meg er at jeg fikk muligheten til jobb i Stormberg og kan vise frem de gode kvalitetene i meg, sier Daniel.

- For meg handlet det om spenningen. Man skapte en dyp tilknytning til miljøene vi dannet. Vi ble et brorskap. Mange av oss hadde felles fortid med ungdomshjem, dårlig med skolegang og tidlig start på våre kriminelle karrierer. Kriminalitet ble en naturlig løpebane for oss, og etter hvert ble det vanskelig å komme seg ut av, forteller Daniel.

Et “problembarn”
Allerede på barneskolen havnet Daniel utenfor.

- For meg ble det avgjørende at jeg slet på skolen, og at det ikke ble fanget opp på den tiden. Man føler seg fort utenfor og fryst ut av de andre. Man lærer seg å akseptere at man blir puttet i båsen som «et problem» og slutter å bry seg om det, sier han.

Daniel ble etterhvert plassert på ungdomshjem, men opplevde heller ikke der å få den oppfølgingen han trengte.

- Etterhvert begynner man å oppsøke miljøer der man blir godtatt, og der man treffer andre som er i samme situasjon. Så etter min erfaring handler mye om å plukke opp de som havner utenfor tidlig nok. Man må bli flinkere til å se barnets gode egenskaper og se hvordan man kan fremme dette, sier han.

Hvert år løper Daniel Holmekollstafetten sammen med Frelsesarmeen Behandlingstunet, der han selv var til behandling. Her er han avbilet klar til start, sommeren 2018.

For Daniel kom det store vendepunktet da han begynte å miste venner og opplevde flere dødsfall rundt seg. Daniel hadde også en datter som han på det tidspunktet hadde lite kontakt med.

- På mitt mest aktive valgte jeg det kriminelle livet over henne. Dette har gjort at jeg har mistet mye av hennes oppvekst, og jeg ønsket å være der for henne. Samtidig var det en konstant angst. Jeg forlot aldri leiligheten min i mer enn to timer, fordi jeg visste jeg hadde tyvgods verdt millioner liggende der. Når jeg satt på glattcella og så på de røde betongveggene gikk det opp for meg at dette skal være en siste gang. Det hadde rett og slett endt med å være en nedadgående spiral som nådde bunnen. Nok var nok, og det var ikke mer å hente.

Jobben ble hans redning
I 2014 startet Daniel med arbeidstrening i Stormberg. Da var han nettopp ferdig med behandling etter å ha sonet en dom på 9 måneder. Han begynte å studere parallelt med jobben i Stormberg, og fikk etterhvert fast stilling.

Daniel har nå jobbet som butikkselger i Stormberg i fem år nå.

- Nå går det kjempebra! Jeg har endelig klart å snu skuta. Jeg er ferdig med utdannelsen min som personlig trener og har fått god kontakt med datteren min. For meg var det alfa omega å komme meg inn i en bedrift og ha noe å gå til hver morgen. Selv om man har gjort mye feil i livet vet man at man har mye positivt å bidra med, og gjennom å ha en jobb å gå til og gi seg selv en sjanse fikk jeg endelig dyrket de gode verdiene i meg selv. Det er godt å ha de gode vanene og rutinene i hverdagen, for de som har vært i det kriminelle miljøet lenge vet at dørene tilbake alltid er åpne, sier Daniel.

Ønsker å hjelpe andre
I dag lever Daniel familielivet sammen med samboer og flere bonusbarn. Han har også god kontakt med sin egen datter, og har engasjert seg for å hjelpe andre. Daniel har et viktig råd til folk som sliter med å finne veien tilbake til et bedre liv.

- Om jeg skal komme med et råd til andre som har vært, eller er i den samme situasjonen som jeg var, så vil jeg si; finn gode verdier i deg selv, gi seg selv en sjanse, og ikke minst, TØR å spør om hjelp!

Daniel har også engasjert seg for å hjelpe barn i Sierra Leone, der han selv bodde frem til han var 7 år gammel.

- Jeg ser at barna der har lyst til å lære, men mange familier har ikke penger til å gi barna sine skolegang. Derfor bestemte jeg meg for å hjelpe med PC -undervising. Selv har jeg også alltid ville lære, selv om jeg falt ut av skolen og ødela mange av mine egne muligheter. Min visjon er at barna i Afrika skal få mulighet til å lære PC og få gratis skolegang slik at de kan skape seg en bedre fremtid, sier han.

Les reportasjen NRK skrev om Daniel her.


I Stormberg har vi som mål at 25% av alle som rekrutteres skal være mennesker som av en eller annen grunn har havnet utenfor arbeidslivet. Les mer om inkluderende arbeidsliv i Stormberg her

Les også:

Ida — Stormberger

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Ida Kristine Moe

Written by

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Stormberg

Stormberg

På Stormbergbloggen kan du delta i konkurranser, påvirke design for kommende kolleksjoner, treffer Stormbergmedarbeidere, lese om vårt samfunnsengasjement, få nyheter og informasjon om produkter, samt se hva som foregår på innsiden av Stormberg.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade