• Wat is branding?
  • Waarom is branding belangrijk?
  • Hoe ziet ons proces eruit?
  • De oplevering
  • Wat kost het?

Wat is branding?

Ontwerp van visitekaartjes.
Branding toegepast op visitekaartjes.

Waarom is branding belangrijk?

Hoe ziet ons proces eruit?

Een beknopt overzicht van ons proces.
Onze ‘Proces One Sheeter’.
Met deze zogeheten ‘stylescapes’ creëren we een eerste look & feel van je branding.

De oplevering

Overzicht van een brand guide.
Onze eigen brand guide.

Wat kost het?

--

--

--

Branding & Digital Studio —  studiobuitengewoon.nl

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Pascale Versteeg

Pascale Versteeg

Creative Developer / Founder — Studio Buitengewoon

More from Medium

18 Amazing Logos from the ’90s That Will Take You Back in Time

Music over Skype

LastChancе — What do we know about the past? And what will happen next!