Pascale Versteeg
Mar 1 · 4 min read

Al ben je startende ondernemer of besta je al meer dan 10 jaar, elk bedrijf heeft te maken met branding. Maar wat is het? En waarom is het belangrijk?

Onderwerpen die wij in deze blog gaan bespreken zijn:

  • Wat is branding?
  • Waarom is branding belangrijk?
  • Hoe ziet ons proces eruit?
  • De oplevering
  • Wat kost het?

Wat is branding?

Branding werd al in de middeleeuwen toegepast om aan te tonen wie de eigenaar is, denk bijvoorbeeld aan een familiewapen of een logo gebrand in houten vaten. Tegenwoordig is dit principe wat veranderd, maar is het in essentie nog steeds om aan te geven dat iets eigendom is of gemaakt door een bedrijf.

Het eerste wat je bij branding zult denken is dus waarschijnlijk een logo en huisstijl, maar het is veel breder dan dat. Het is de volledige visuele identiteit die ontstaan is vanuit de missie en visie, waarden en zelfs de cultuur van een merk of bedrijf.

Deze identiteit zien we vervolgens terug in, inderdaad je logo en huisstijl, maar ook alle andere uitingen die voor jouw bedrijf belangrijk zijn om je te verbinden met je doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan visitekaartjes, je website, video’s, social media berichten en zelfs de e-mails die je verstuurd.

Je branding komt dus overal op terug en het is belangrijk dat deze hetzelfde is, zodat mensen het herkennen en associëren met je bedrijf.

Ontwerp van visitekaartjes.
Branding toegepast op visitekaartjes.

Waarom is branding belangrijk?

Een herkenbare branding zorgt voor onderscheid tussen de concurrentie, een professionele uitstraling en wekt vertrouwen bij je doelgroep. Door een goed ontwikkelde branding creëer je een ervaring waardoor potentiële klanten zich met je bedrijf verbonden gaan voelen. Branding speelt dus een belangrijke rol in het succes van je bedrijf!

Hoe ziet ons proces eruit?

Voor de ontwikkeling van al onze producten gebruiken wij hetzelfde proces dat uit ervaring succesvol werkt. Dit proces bestaat uit verschillende fases, waarbij project afhankelijk ingevuld kan worden, wat er ontwikkeld moet worden.

De weg naar een goede branding bestaat in dit geval uit de fases ontdekking en product, waarbij we in de productfase je logo en huisstijl gaan ontwikkelen.

Een beknopt overzicht van ons proces.
Onze ‘Proces One Sheeter’.

Lees meer over onze werkwijze en download onze Proces One Sheeter op
studiobuitengewoon.nl/werkwijze.

Ontdekking
Tijdens de ontdekkingsfase gaan we belangrijke inzichten in kaart brengen zoals wie je doelgroep is, wat je doelen en uitdagingen zijn en wat jou uniek maakt. Dit doen we samen met jou tijdens een strategische sessie.

Product
Na de strategische sessie hebben we een beter beeld van jou en je bedrijf. Hierdoor weten we wie we moeten benaderen (je doelgroep), waar we ze kunnen vinden (bijv. online of in winkels) en hoe we ze kunnen bereiken (social media, krantenadvertenties, enz.). Dit bepaald dus welke uitingen jij nodig hebt om je merk succesvol in de markt te zetten en op te vallen.

De productfase is de creatieve fase waarin we je logo en huisstijl gaan ontwikkelen, die de basis vormen van je branding en de toon zetten voor al je uitingen. In deze fase wordt je branding dus visueel en daarmee tastbaar. Een onwijs gaaf en spannend moment!

Lees ook onze blog de definitie van een goed logo.

Met deze zogeheten ‘stylescapes’ creëren we een eerste look & feel van je branding.

De oplevering

Gefeliciteerd! De basis van je branding is klaar en je hebt een logo en huisstijl. Maar wat nu? Allereerst ontvang je van ons een brand guide en afhankelijk van je wensen, gaan we door met het ontwikkelen van verdere uitingen die nauw aansluiten bij je huisstijl en je branding uitbreiden.

Brand guide
In eerste instantie is een brand guide is een document waarin alle elementen van je huisstijl staan omschreven zoals je logo, typografie en kleuren. Daarbij worden de regels omtrent de toepassing van deze elementen vastgelegd en kun je daarmee dezelfde herkenbare uitstraling van je branding garanderen op al je uitingen.

Overzicht van een brand guide.
Onze eigen brand guide.

Wat kost het?

Als je een groot budget hebt (denk bijv. aan € 10.000) dan kun je naar een bureau dat gespecialiseerd is in branding, maar als startende of kleine ondernemer is dat vaak niet het geval.

Daarom bieden wij verschillende oplossingen voor een scherp tarief maar wel met de kwaliteit die je mag verwachten van een expert! Wij kunnen je dus al met een klein budget helpen en wanneer je bedrijf groeit, groeien wij met je design behoefte mee.

Ben jij klaar voor een succesvolle branding?
Wij staan voor je klaar!

Ga naar studiobuitengewoon.nl/branding voor de mogelijkheden en tarieven of vraag onze volledige tarievenlijst aan.

Bedankt voor het lezen! 👋

Pascale Versteeg
Founder & Creative Developer
Studio Buitengewoon

Studio Buitengewoon — creatief partner voor website, branding & design.
Wij helpen ondernemers om hun merk professioneel in de markt te zetten en groeien mee met hun behoefte 🌱

www.studiobuitengewoon.nl

Studio Buitengewoon

Creatief partner voor website, branding & design

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store