Merhaba

“Burada nelerden bahsediliyor?” diye merak ediyorsanız, özetle aşağıda görebilirsiniz:

Turan Sert
Jul 24, 2018 · 4 min read

Blockchain Türkiye tarafından yayımlanan ‘Sorularla Blockchain’ kitabıma bu bağlantıdan ulaşabilir ve dijital sürümünü ücretsiz indirebilirsiniz.

Blockchain teknolojisinin nasıl çıktığını merak ediyorsanız

Blockchain’in değişik alanlarda getirdiği potansiyel yenilikler için

Finans alanındaki potansiyeli en yüksek olan Merkeziyetsiz Finans (DeFi) hareketini yakından tanımak için

DeFi hareketinin farklı ürünlerine göz atmak için

DeFi’yi kullanmaya başlamak isteyenler için pratik rehber:

Dijital dünyada bireysel kullanım alanları için

Blockchain bazlı teknolojilerin girişimcilik ve yatırımcılık ekosistemlerini nasıl değiştirdiğini merak ediyorsanız

Blockchain bazlı teknolojiler konusunda madalyonun diğer tarafına bakmak isterseniz

Blockchain’in geleceğini merak ediyorsanız

Daha pek çok yeni teknolojiye altyapı sağlayan Ethereum ilginizi çekiyorsa

Devletler çıkarmayı planladığı dijital paralar ilginizi çekiyorsa

Yeni çıkan Token ve ICO piyasalarını daha yakından tanımak için

Bitcoin benzeri son çıkan teknolojiler ilginizi çekiyorsa

Kripto paralara yatırım yapmak istiyor ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız

KriptoParalar’ın inişli-çıkışlı yapısı sizi tedirgin ediyorsa, SabitPara kavramını anlamak için

Yeni teknolojileri ayakta tutan en önemli yeniliklerden Şifreleme ile ilgili

Yeni teknolojilerin dağıtık yapılarında birbirinden bağımsız makinelerin nasıl ortak hareket ettiği sizin için bir muamma ise

yazılarımıza göz atabilirsiniz.

Her tür yorumunuz (ve eğer beğendiyseniz alkışınız) için şimdiden teşekkürler.

Turan Sert

Merkeziyetsiz teknolojiler

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store