Vedneměsíčník
Published in

Vedneměsíčník

Vedneměsíčník, z. s.

Spolek Vedneměsíčník, který vznikl v říjnu roku 2010, své cíle realizuje především publikováním časopisu Vedneměsíčník, který vychází v množství nejvýše čtyř čísel za rok, každé v nákladu cca 500 výtisků. Tento časopis je distribuován zdarma zejména v Literární kavárně Měsíc ve dne, na českobudějovických středních školách, v klubech, čajovnách a v kině Kotva. Každé číslo je pak archivováno v Jihočeské vědecké knihovně v oddělení regionálního tisku. Mezi doplňkové aktivity spolku patří organizování různých společenských a kulturních akcí pro středoškolské studenty (literárních večerů a autorských čtení).

Vedneměsíčník vychází za laskavé podpory:

Literární kavárna Měsíc ve dne http://www.mesicvedne.cz/
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna v Č. Budějovicích http://www.bigy-cb.cz/bigy/
Fokus České Budějovice http://www.fokus-cb.cz/

--

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Petr Kuthan

Petr Kuthan

Doctoral researcher of linguistics at @muni_cz and @uni_WUE, interested in German, discourse, place making, media, and terrorism. Editor of @Vednemesicnik.

More from Medium

Random thoughts today (Some of hundreds)

Does sleepaway camp affect children's mental health?

Time is a sort of Paste

David Mamet: From Scribe To Scrub