Bản Đồ Kết Nối Các Cộng Đồng Người Việt Năm Châu

LE QUOC VIET
May 7, 2017 · 3 min read

(Scroll to the bottom for English version)

Tại London, cộng đồng người Việt trẻ, ngoài các VietSoc của từng trường, còn có 3 cộng đồng gắn kết các bạn sinh viên và các bạn trẻ đi làm tại Vương Quốc Anh cùng với các anh chị đàn anh trong giới đầu tư, tài chính và start-up. Ba cộng đồng đó là VietPro, SVUKViet Startup London.

Tại Viet Startup London chúng tôi có mong muốn xây dựng bản đồ các cộng đồng người Việt khắp năm châu. Người Việt hiện ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Vương Quốc Anh, Cộng Hoà Séc, Liên Bang Đức, Nhật, Singapore, Nga, … con số ở mức vài vạn người. Nói đến Úc và Hoa Kỳ, số người Việt Nam ở đó lên tới vài triệu.

Nếu đi du học, chắc hẳn bạn sẽ muốn kết nối với các cộng đồng người Việt ở trong quốc gia và thành phố ngoài khuôn khổ của trường học. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bạn sẽ cần nhân sự hoặc đối tác. Nếu làm start-up bạn sẽ muốn tìm nhiều người cùng chí hướng. Hoặc ít nhất dịp lễ Tết bạn muốn có cộng đồng để cùng chung vui.

Xuất phát từ những nguyện vọng đó, chúng tôi (Việt, Ane, Tuấn Anh) đã cùng xây dựng bản đồ số kết nối các cộng đồng người Việt trên thế giới:

Hiện bản đồ có hàng chục các cộng đồng người Việt ở nhiều quốc gia: Anh, Pháp, Đức, Séc và các co-working space và cộng đồng start-up. Nếu bạn muốn cộng đồng của mình được lên bản đồ, xin mời bạn nhập một số thông tin qua Google Form này của Viet Startup London.

Việc tìm kiếm qua bản đồ vô cùng dễ và bạn có thể làm theo hình sau:

Người Việt khắp năm châu định cư ở nước ngoài vào những thời điểm và nguyên do khác nhau. Điều chúng tôi hướng tới là xây dựng cộng đồng cùng ngôn ngữ, văn hoá để cùng nhau phát triển, hướng tới tương lai. Để mọi người vượt qua khác biệt và xích lại gần nhau hơn, bản đồ chỉ bao gồm các nhóm văn hoá, kinh tế, start-up, hobby, cộng đồng dân cư và không bao hàm các tổ chức chính trị.

Link xem bản đồ: http://bit.ly/VietGlobal

Link nhập liệu/đăng nhóm của bạn: http://bit.ly/VietGlobalEntry

Rất mong các bạn cùng đóng góp xây dựng bản đồ này!

English version: https://medium.com/vietstartup-london/connecting-vietnamese-hubs-around-the-world-178c0f519ce8

A community journal of Vietnamese people passionate in technology and entrepreneurship. Find us at https://www.facebook.com/groups/284739328332602/

LE QUOC VIET

Written by

VietStartup London

A community journal of Vietnamese people passionate in technology and entrepreneurship. Find us at https://www.facebook.com/groups/284739328332602/

Also tagged Maps

101

Also tagged Identity

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade