De Onzin van Marketcap

Aat de Kwaasteniet
Oct 2, 2018 · 7 min read

Vraag aan de gemiddelde cryptogebruiker waar je het succes van een bepaalde cryptomunt kan aflezen en men zal in bijna alle gevallen met de staatjes van Coin Market Cap (CMC) of World Coin Index (WCI) of een andere marketcap website aankomen. De ranking in deze lijsten geeft volgens de gebruikers een inzicht in belangrijkheid van een munt. Hoe hoger in de lijst hoe beter.
In deze tekst wil ik graag aantonen dat deze lijstjes van nul en generlei waarde zijn. Er zijn meerdere websites die dergelijke lijsten bijhouden maar ik beperk me even tot CMC omdat dit de bekendste is.

Geschiedenis

In den beginne (2009–2012) was er Bitcoin en toen was de wereld nog overzichtelijk. In deze eerste jaren na de crypto geboorte ontstonden er meerdere afgeleide cryptomunten die om een plaatsje op de markt streden. Tot de vroege vogels hoorde bijvoorbeeld Litecoin, Dogecoin enz.
Tot 2016 was de groei beperkt want het was redelijk ingewikkeld om een muntje op de markt te zetten. Je moest een beetje kennis hebben van programmeren. Totdat de ERC20 Token platforms van de grond kwamen. Hierdoor werd het starters veel eenvoudiger gemaakt doordat er simpel wat Parameterinstellingen gemaakt moesten worden. Hierdoor ontstond er een explosie van Tokens die geleid hebben tot huidige dikke 2000 bestaande coins/tokens.

Het ontstaan van de marketcap sites
Omdat de meeste mensen door de bomen het bos niet meer zagen ontstonden de Marketcap websites uit de hang naar een eenvoudig vergelijking tussen de verschillende munten en daarbij een soort van ranking van belangrijkheid aan te geven.
Hiervoor heeft men terug gegrepen op een oud middel uit de aandelen wereld, de Beurswaarde of ook wel marktkapitalisatie of marketcap genoemd.

De beurswaarde van een bedrijf, is de totale waarde van de aandelen van een bedrijf volgens de beurskoers. Beurswaarde valt uit te rekenen door het aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de beurskoers. Als voorbeeld, Bedrijf X heeft 10 miljoen aandelen uitstaan en de koers van het aandeel X bedraagt €2,35. De Marketcap van bedrijf X bedraagt dan 23,5 miljoen Euro.

CMC en de andere sites hebben dit systeem ook op Cryptomunten betrokken en hierdoor ontstaan de lijstjes die deze site presenteren. De Marketcap van een cryptocurrency is daarbij gedefinieerd als koers maal de hoeveelheid munten die op dat moment in omloop zijn, de zogenaamde Circulating supply.

Waardebepaling

Hoe hoger de koers van een cryptomunt is of hoe meer munten er in omloop zijn bepaalt dus hoe hoog een cryptomunt in de Ranking van de CMC website staat. Want blijkbaar vindt men een hoge Marketcap notering erg belangrijk in Cryptoland. Toch is er veel af te dingen op deze berekeningen en op de waarde van deze ranking. De waarde is zeer fictief en dat realiseren veel mensen zich niet.

Een theoretisch voorbeeld

Jan begint een Cryptomunt en noemt hem de Pietermancoin. Hij stelt zijn blockchain software zodanig in dat er bij de start 100 miljoen Pietermannen bestaan (het zogenaamde preminen). Daarna gaat hij naar zijn vriend Kees en vraagt of Kees één Pieterman van hem wil kopen voor €10,-. Volgens de definitie van Marketcap heeft de Pietermancoin nu een Marketcap van 1 Miljard en komt in één keer in de CMC lijstjes rond de 15e plek terecht. Let wel! Er is slechts 10 Euro geïnvesteerd in een coin die volgens de marketcap berekening nu 1 miljard waard is.
Dit voorbeeld is gechargeerd natuurlijk want er moet iets meer gebeuren voordat de Pietermancoin in het CMC lijstje wordt opgenomen. Zoals, de munt moet verhandeld worden op een exchange, er moet een bepaald continuïteit in de handel zitten en met voldoende volume. Maar het gaat hierom het theoretisch principe.

Een praktisch voorbeeld met TRON.

De cryptomunt Tron (TRX) bestaat sinds 2017. Op CMC verschijnt de eerste volledige notering van TRON op 29 september 2017. De TRX wordt verhandelt met een volume van 58.000 Dollar/24h en voor een prijs van ongeveer $0,0029 en er zijn vanuit het niets 10 miljard TRX munten. De Marketcap is dus ongeveer 29 miljoen dollar. Hiermee komt de TRX in de CMC ranking op plaats 98 binnen.

Het is niet genoeg
Dat viel de ontwerpers blijkbaar een beetje tegen want 4 dagen later op 3 oktober 2017 is de Circulating Supply ineens 40 miljard munten groot. Hierdoor is de Coinmarketcap ook ineens hoger en wel 109 miljoen Dollar en stijgt TRON naar plaats 50 ongeveer.

De hebberigheid slaat toe
De TRON bazen keken eens goed naar de coins die boven ze stonden en dachten toen als we er nog 25 miljard munten op de markt zetten stijgen we nog behoorlijk. Dus op 8 oktober 2017 zetten ze nog 25 miljard munten in de etalage en wonder boven wonder TRON stijgt naar een marketcap van 167 miljoen en daarbij hoort ranking 35. Al die tijd tussen 29 september en 8 oktober is het handelsvolume tussen de 50.000 en 200.000 dollar per dag. We zien hier dus dat de marketcap een geheel fictieve waarde van de TRX geeft die alleen gemanipuleerd is door de circulating supply hoog aan te vangen en steeds te verhogen.

Wat komt er nog meer
TRON geeft aan de de totale supply door zal groeien naar 99 miljard munten. Wanneer die op de markt komen is niet aangegeven.
Dit gedrag zien we niet alleen bij TRON (TRX) maar bij bijna alle nieuwe munten die nu, eventueel via een ICO, op de markt komen.
Zo is EOS op 4 juli 2017 begonnen met 160 miljoen coins en heeft nu bijna 1 miljard coins.
Cardano (ADA) op 3 oktober 2017 met 25 miljard coins.
Om over Ripple (XRP) maar niet te spreken. Die begon in 2013 met 7 miljard coins en sprong op 24–07–2014 naar 8 miljard en op 27–08–2014 ineens naar 28 miljard, op 24–11–2014 naar 30 miljard, op 27–02–2015 naar 31miljard enz. enz. tot nu 39 miljard. Het lijkt alsof Ripple zijn plaatsje op de ranking manipuleert door iedere keer weer een miljard extra XRP in de strijd te gooien.

Reëel geïnvesteerd kapitaal

Via het bovenstaande voorbeeld zien we al dat de bedragen in geen enkele verhouding staan tot het geïnvesteerd kapitaal maar omdat de crypto wereld uit mensen bestaan die weinig tot geen ervaring hebben op het gebied van handelen op een beurs wordt er door deze mensen, door gebrek aan kennis, veel te veel waarde gehecht aan de ranking op CMC. Veel mensen denken dus dat de marketcap de waarde is die totaal geïnvesteerd is in een bepaald cryptomunt. Dat dit niet waar is zal ik via onderstaande berekening aantonen via de bekende Bitcoin.

Deze moeder van de crypto’s staat op CMC met een marketcap van 100 miljard (1–10–2018) maar heeft in december 2017 nog de 300 miljard genoteerd.
We kunnen gemakkelijk uitrekenen hoeveel er werkelijk in de Bitcoin is geïnvesteerd. We weten dat er gemiddeld iedere dag 1800 Bitcoins gemined worden. Tot 9–7–2016 waren dat er 3600 per dag. En ver daarvoor is het ook nog 7200 BTC geweest enz.
Als we er nu van uitgaan dat al deze BTC direct verhandeld worden door de miners omdat deze hun onkosten (stroomkosten, afschrijving e.d.) moeten betalen, dan moeten er kopers geweest zijn voor die BTC en die BTC wordt dus voor de marktprijs van die betreffende dag gekocht. De rest van het handelsvolume op een dag is heen en weer geschuif van BTC waarbij de hoeveelheid geïnvesteerde geld niet (veel) groter wordt behalve als een handelaar zijn verlies neemt.
Door nu van elke dag de aanwas te bekijken en de dagkoers erop los te laten kunnen we uitrekenen dat er maximaal ongeveer 10 miljard Dollar is geïnvesteerd in Bitcoin.
Ik zeg specifiek maximaal want waarschijnlijk zijn lang niet alle BTC direct op de markt aangeboden en zullen er mensen zijn die ze opgepot hebben of die ze kwijt zijn geraakt enz.

Total marketcap

Er bestaat ook nog zoiets als Total marketcap. Dat wordt in de crypto wereld ook een belangrijk getal gevonden. Het is de marketcap van alle cryptomunten bij elkaar opgeteld. Er is alleen iets vreemds aan de hand met dit getal.

99% van de cryptomunten heeft namelijk geen directe mogelijkheid om de munt met Fiat geld (Euro, Dollar) te kopen. Bijna allemaal kan je ze wel kopen met BTC op een exchange. Dat wil zeggen dat als een persoon TRX munten wil kopen, hij eerst BTC moet kopen. Dat kopen beïnvloed de marketcap uiteraard positief want elke aankoop, hoe klein ook, zal de prijs ietsjes doen stijgen en dus zal de marketcap van Bitcoin ook stijgen. Daarna worden die BTC gebruikt om TRX te kopen waardoor de marketcap van TRX stijgt. Dus de total marketcap zal tweemaal stijgen door de aankopen.

Slimme lezers zullen nu opmerken dat de aankoop van TRX met BTC ook een verkoop vraagt van iemand en dus zal deze koop/verkoop een saldo van Nul hebben. Dat is helaas niet waar. De BTC prijs zal niet naar beneden gaan door deze laatste koop/verkoop. Alleen als de nieuwe eigenaar van de BTC belsuit om deze om te wisselen naar Fiat geld zal de koers van BTC pas zakken.

In feite kunnen we eigenlijk zeggen dat total marketcap een leuk getal is maar dat het echt onzin is om er iets van waarde aan toe te kennen.

Conclusie

Marketcap is een getal dat een geheel fictieve waarde toekent aan een bepaalde munt en is daarom een ongeschikt instrument om een ranking in belangrijkheid mee op te stellen. Het geeft geen inzicht in de geïnvesteerde hoeveelheid kapitaal, het geeft niet aan hoe de kwaliteit van de munt is en zegt eigenlijk alleen iets over hoe slim de marketing mensen de munt in de markt hebben gezet door de circulating supply te manipuleren.
De total marketcap is daarnaast een geheel onzinnig getal omdat er dubbeltelling plaatsvindt

Andere verhalen van de zelfde schrijver zijn:
The Good, the Bad and the Ugly, Classifying the crypto-coins. (Engels)
Welke crypto wordt het nieuwe betaalmiddel (NL)
The white hat etical investor (NL)

Thanks to Onno Geenen

Aat de Kwaasteniet

Written by

Pensionado, en crypto-lover

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade