Image for post
Image for post

Úvod

Tato seminární práce bude věnována fenoménu otevřeného vzdělávání a zamyšlení nad jeho klady či zápory. V práci bude okrajově představen i koncept open access, otevřených vzdělávacích zdrojů a licence Creative Commons, které úzce souvisí s příklonem k otevřenému vzdělávání a vědě.

Dle názoru se téma otevřeného vzdělávání stává, v návaznosti na šíření informací po internetu a sociálních sítích, velice klíčovým tématem, jenž může urychlit i usnadnit přeměnu současné výuky na školu nové generace a zároveň přinést další alternativu, jak vytvářet vzdělávací obsah uzpůsobený aktuálním potřebám žáků i studentů.

Hlavní charakteristikou všech “open” iniciativ je snaha o odstranění bariér či překážek, ať už se tím myslí překážka na cestě ke zvolenému vzdělávacímu cíli, nedostatek informací potřebných k opakování vědeckého experimentu apod. Počátky vzniku iniciativ věnujících se open access, open science i open education se datují do padesátých až sedmdesátých let dvacátého století a jejich založení úzce souvisí s masivním rozvojem ICT, internetu a digitálních technologií, jenž započal právě v tomto období. …

Klára Dvořákova

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store