200BİN TL’yi Verimli Kullanma Rehberi — BiGG Proje Yönetimi

Sabancı SUCOOL
May 27 · 8 min read
Kendi görselimizi kendimiz yaptık :) @SUCool Levent Ofisi.


TÜBİTAK BiGG Destekli Proje Yürütme Rehberi

1. MUTLAKA BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR:

PRODİS paneli kullanıcı arayüzü
Hali hazırda BiGG destekli proje yürüten bir girişimciye ait PRODİS ekran arayüzü. “TEYDEB Proje Sorumlusu” başlığı altında Uzman’ın adı ver almakta olup “Başvuru Bilgi Sayfası” sekmesine tıklandığında ise Uzman’ın mail adresine ulaşılabilirsiniz.
Örneğin projeniz 11 ay ise 31.05.2020 tarihinde sona erecek demektir. Bu durumda; ilki 2019/2 (6 aylık) ve ikincisi de 2020/2 (5 aylık) olmak üzere toplam 2 rapor döneminiz olacak
Hali hazırda BiGG destekli proje yürüten bir girişimciye ait PRODİS ekran arayüzü. Projenin her bir dönemine ait gönderim sekmelerine ve son gönderim tarihlerine bu arayüz aracılığıyla ulaşabilirsiniz.
Hali hazırda BiGG destekli proje yürüten bir girişimciye ait PRODİS ekran arayüzü. Projenizin izleyicisinin kim olduğu ve iletişim bilgilerine bu arayüz aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

2. PROJENİN İLK GÜNÜNDEN SON GÜNÜNE KADAR YAPMANIZ GEREKENLER

İşte bu noktada yapmanız gereken en temel şey; mümkün mertebe proje öneri dosyasında beyan ettiğiniz gider öngörülerine uygun şekilde harcamalar yapmak ve harcamalarınıza dair tüm dökümanları (fatura, gider pusulası, kredi kartı slibi, bordrolar, banka dekontları vs) arşivlemenizdir. Bu sayede hem proje yönetim süreciniz kolay olur hem de mali rapor tasdik süreçlerinde açık vermemiz olursunuz.

3. RAPOR DÖNEMLERİNDE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

Sabancı SUCOOL

Written by

Startup Company League. #Girişim Hızlandırma Merkezi // #Startup Accelerator. Tweets SUCOOL + @sabanciu #Entrepreneurship & #Technology News

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade