Junior DOK designers: Een Nieuwe Indeling van Jeugd Collectie

Deel 1: De eerste sessie met onze Junior DOK-Designers

Lydia Kooistra
Jun 2, 2017 · 3 min read

We zitten nog steeds wat na te schudden van de eerste ontwerp sessie: wat waren onze Junior DOK designers goed op dreef!

Dit was de eerste van drie sessies waarbij DOK en Familie van Fonk samen werkt met tien super enthousiaste junior DOK designers, allemaal tussen de 9 en 11 jaar. Samen denken we na over de toekomst van de bieb.

De opdracht? Denk na over manieren waarmee we zorgen dat kinderen meer en anders gaan lezen. Niet makkelijk! Maar wel super interessant vinden onze designers. We zetten onze tanden in een nieuwe thema-indeling van de jeugdcollectie van DOK. Niet dat saaie A-B-C, maar een indeling gemaakt op basis van de wensen van de kinderen zelf.

Een alfabetische ordening van de jeugdboeken daagt kinderen niet uit om boeken te lenen buiten dat wat ze al kennen. Vandaar deze woeste aanpak om erachter te komen wat kinderen stimuleert om nieuwe boeken te lezen in nieuwe genres en verschillende thema’s.

Bibliotheek als supermarkt

We hebben het uitgebreid gehad over persuasive design (?! Huh? Persuasive design is ontwerp waarmee je bepaald gedrag uitlokt.), en verteld hoe supermarkten hier gebruik van maken. Het brood -dat je altijd nodig hebt- achterin, zodat je op weg daarheen allerlei lekkers ziet. En het snoep dat je nog even oppikt bij de kassa!

De discussie kwam meteen op gang: als de bibliotheek een supermarkt is welke boeken zijn dan brood? Welke boeken zijn de snacks bij de kassa?

Als laatste hebben de kinderen boeken en voorwerpen gecategoriseerd in alle mogelijke themas die zij konden bedenken. (Ja, ook met emoji’s!)

Interessante inzichten

  • De kinderen staan open voor een avontuurlijke nieuwe indeling van de bibliotheek, maar ze hechten wel veel waarde aan orde. Het moet niet chaotisch zijn. Chaos als ordeningsprincipe was een No Go voor de kinderen.
  • Stripboeken vinden ze gaaf. Ze worden gezien als de lekkernijen van de bieb. (En dus niet als echte boeken!)
  • Kinderen halen vaak nieuwe boeken uit dezelfde kast waar ze hun vorige boek ook vandaan hadden.
  • Tips en suggesties van vrienden spelen een hele grote rol bij het kiezen van een nieuwe boek om te lezen. Het netwerk! Daar gaan we nog flink mee verder….

De sessie was een succesvol en prachtig. Door het harde werk van onze enthousiaste groep junior designers kunnen we weer flink aan de slag. Wij hebben super veel zin in de volgende sessie waarbij de echte collectie gaan omgooien. Dat wordt leuk!

We weten veel nieuwe dingen. En wat we al echt zeker weten is dat ontwerpers van pizza houden.

Mocht je nieuwsgierig zijn naar de andere 2 design sessies die wij hebben gedaan met de kinderen, lees hier over sessie 2 en sessie 3.

Familie van Fonk heeft deze design sessies voor de kinderen gefaciliteerd. Wij maken producten voor kinderen, familie en het onderwijs. Nieuwsgierig? Kom eens met ons praten of bekijk onze andere projecten.

Familie van Fonk

Wij zijn familie van Fonk.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store