Junior DOK Designers: eerste design klus zit erop!

Deel 3: En ineens was het zo ver:

Lydia Kooistra
Jul 5, 2017 · 5 min read

De laatste sessie met onze geweldige Junior DOK designers die zich 6 weken lang, gedurende 3 sessies, met volle overgave hebben ingezet om een nieuwe indeling van de jeugd collectie te bedenken.

Onze designers vonden het heel jammer dat dit (voorlopig) de laatste design sessie was. En wij ook. Gelukkig hadden we nog veel te doen.

De medewerkers van DOK hadden naar aanleiding van sessie 2 een proefopstelling voorbereid. Leesboeken en informatie boeken door elkaar, ingedeeld op thema, met daarbinnen subthema’s.

Er is steeds één hoofdthema per schap. In dat hoofdthema worden subthema’s aangegeven door emojis (jeej emojis!). De emojis zijn ook te vinden op de rug van het boek.

Vragen:

 • De belangrijkste: wat vinden de kinderen ervan? Voelt het goed, is het duidelijk?
 • Wat is een logische volgorde en plaatsing van de thema’s in de bibliotheek? In de ontwerp sessie hebben we uitgebreid gesproken over hoe supermarkten zijn ingericht: wat kunnen we daar mee in de bieb? Welke thema’s zijn vooraan in de winkel en welke achterin?
 • Wat voor voorwerpen kunnen we als alternatieve collectie toevoegen aan elk thema? Wat zou je nog meer kunnen lenen in de bieb?

Onze junior DOK designers deden de eerste check. En toen ze tevreden waren kwamen onze gasten erbij: 15 Delftse kinderen. Spannend!

Als echte designers hebben ze tijdens deze sessie het prototype getest met deze 15 gasten. Onze junior DOK designers namen de voortouw en lieten het systeem aan de andere kinderen zien.

De testgroep onderzocht 3 dingen:

 • Boeken zoeken: kun je een boek vinden dat je zoekt?
 • Boeken plaatsten: past ieder boek in het systeem?
 • Hoe passen de thema’s in elkaar zodat de bieb één lange logische route is?

Onze designers kwamen er achter dat de indeling werkt. Hoera! 🎉 En het op volgorde zetten van de thema’s lukte ook goed. Dit zijn de hoofdthema’s geworden:

Verleden, natuur en dieren, spannend en eng, emoties, vriendschap en liefde, humor, creatief.

De thema’s volgen op elkaar: van verleden loopt de kast over in natuur en van dieren naar spannend en eng. De hele bibliotheek wordt één lange, samenhangende route die zich enerzijds goed laat ‘lezen’ en anderzijds verrassingen aan je presenteert.

Na het testen hebben wij stevig doorgepraat over de onbeantwoorde vragen. Best spannend voor de DOK designers die hier een paar weken mee bezig zijn geweest en toen hun ontwerp gingen presenteren aan hun leeftijdsgenoten! Gelukkig kwamen de meningen van de kinderen grotendeels overeen met die junior DOK designers.

 • Missen er nog thema’s? Ja! Verleden is te klein, want toekomst moet er bij passen, het is dus meer iets als Tijd. En we missen sport, ruimte, en Engelse boeken.
 • Strips zijn het snoepje van het bibliotheek, die mengen niet zomaar met de andere collectie. Wel mogen ze ertussen staan, maar er moet ook een los strip-sectie zijn.
 • Het is heel moeilijk om categorieën te bedenken die precies iets omvatten en die alle andere dingen uitsluiten. Je moet de nieuwe bieb dus wel even ‘leren’.
 • Iedereen vind het leuk om referenties van anderen te krijgen: ‘Anderen die dit lazen leenden ook …’, comments in een boek of een prikbord met boekverslagen.
 • En bij de uitleenbalie (zoals de impulsbak bij de kassa in de supermarkt): strips, kleine vakantieboekjes, boekenleggers en flyers en folders.

DOK wil het graag mogelijk maken om meer dan alleen boeken te lenen. Ook meer dan DVDs en CDs. Ze willen het toch wat gekker maken. Ideeën van de junior DOK designers voor een alternatieve collectie waren er gelukkig genoeg:

 • Attributen en verkleed kleren die gekoppeld zijn aan het boek dat je leent voor als je bijvoorbeeld een spreekbeurt wilt houden. Stel dat je spreekbeurt gaat over de prehistorie, dan zou je een mini-hunebed kunnen lenen.
 • Knutselgereedschap (naaimachines, lijmpistolen, etc.) die je bij een creatief DIY boek kunt lenen. En daarbij ook nog een DOK materialen winkel waar je je verbruiksmaterialen kunt kopen! Zo kun je thuis meteen aan de slag.
 • Sportspullen voor bij boeken over sport. Of gewoon om los mee te nemen!

Op deze manier komen boeken meer tot leven voor de kinderen en worden zij gestimuleerd om boeken te lenen die zij anders niet zouden lenen als er geen attributen aan gekoppeld waren. En wordt de bieb meer dan alleen een boekencollectie. Alles kan collectie zijn!

8 jaar en al een eerste salaris ontvangen!

En toen zat de laatste sessie er al weer op. We zijn ontzettend trots op de Junior DOK designers en hun harde werk en slimme ideeën!

Mocht je nieuwsgierig zijn naar de andere 2 design sessies die wij hebben gedaan met de kinderen, lees hier over sessie 1 en sessie 2.

Familie van Fonk heeft deze design sessies voor de kinderen gefaciliteerd. Wij maken producten voor kinderen, familie en het onderwijs. Nieuwsgierig? Kom eens met ons praten of bekijk onze andere projecten.

Familie van Fonk

Wij zijn familie van Fonk.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store