Pilot: Videochatt

Vi informerar löpande om det fortsatta utvecklingsarbetet här på bloggen.

Senaste uppdatering av sidan: 2020–04–27

DIGITALHJÄLP.ONLINE

Testperiod 1
Under All Digital Week flyttade vi ut Digitala förstahjälpen på nätet.
Via adressen digitalhjalp.online kunde allmänheten testa att få hjälp direkt via videochatt, av bibliotekarier och IT-värdar.

Att testa digital vägledning online var ett sätt att kompensera för en del av alla de inställda aktiviteter som var planerade på stockholmsbiblioteken under kampanjveckan All Digital Week 23–29 mars. Vi tog tillfället att utveckla vår närvaro på nätet och utveckla nya metoder för att nå ut till bibliotekets prioriterade målgrupper i kristider. Testdagarna var ett sätt att hitta en hållbar arbetsmodell som passar våra målgrupper. Vi kommer att behöva modifiera tjänsten beroende på vad vi lär oss.

Testet varade 25–27 mars (klockan 11–17) och tjänsten nåddes från dator, iPad/Tablet eller mobil. Vi använde den öppna tekniska plattformen Jitsi-Meet.

Testperiod 2:
Fr.o.m. tisdag 27 april provar vi att hålla tjänsten öppen helgfria vardagar mellan kl 13 och 17. Läs mer här!

BIBLIOTEKSDISKEN.ONLINE

Nästa steg i vårt pilotarbete blir att bemanna en digital biblioteksdisk — Biblioteksdisken.online — under Kulturnatt Stockholm, ett evenemang som pga Coronakrisen kommer köras helt digitalt.

Image for post
Image for post

Kontakt:
Åke Nygren, projektledare
Digitala biblioteket och medier, Stockholms stadsbibliotek
ake.nygren@stockholm.se
Mobil 0761231206

MIK-labbet

@ Digitala bibliotek och medier, Stockholms stadsbibliotek

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store