Intervju med Teston: — Vår visjon er å hjelpe selskaper å skape bedre produkter

I denne serien intervjuer vi aktører som er med på å definere hvordan fremtidens handel vil se ut. Denne gangen snakker vi med Teston, forrige gang var det Porterbuddy.

“Det har gått opp et lys for en del bedrifter som går på å sette brukeren i sentrum, og det er nettopp det verktøyet vårt tilrettelegger for. Den som kommer nærmest kunden, vinner.”

Image for post
Image for post
Teston sitt verktøy gjør det enklere for både startups og større selskaper å brukerteste.

En av de største fellesnevnerne blant det vi tror blir fremtidens retail-aktører, er at de er kundedrevet i alle ledd. Innsikt rundt brukeradferd og behov, både emosjonelle og funksjonelle, setter retningen for alt fra UX til produktutvikling.

Vi i Simpleness brenner for at våre kunder og våre prosjekter skal sette kunden i sentrum. Dette er ofte vanskeligere i praksis enn i teori — derfor banker hjertet vårt ekstra for et nytt tilskudd som Teston, som gjør veien til å forstå hva kunden egentlig tenker litt kortere. Vi tok turen innom hovedkontoret i Oslo for å snakke med daglig leder Chris Moen og COO Erik Hauglid.

Vi har laget en plattform for selvbetjent brukertesting hvor det eneste du trenger å tenke på er oppsett av oppgaver og valg av målgruppe. Du kan enkelt sette opp tester av nettsider, videoer, prototyper og skisser, og med noen enkle klikk kan du definere målgrupper basert på en rekke parametre som demografi og interesser, eller rette deg kun mot eksisterende kunder eller dine egne ansatte.

Vi håndterer rekruttering, alt av admin og utbetaling til testeren der det er aktuelt. Alle som har jobbet med brukertesting vet hvor mye tid alt det administrative kan ta, og ikke minst hvor mye manuelt arbeid som ofte er involvert i selve gjennomføringen. Med vår løsning kan du brukerteste enklere og oftere, og en får svar i løpet av timer istedenfor dager.

Sluttresultatet er en video på enten 5 eller 20 minutter hvor du kan se hvordan testeren opplever ditt digitale produkt, om det så er en klikkbar prototype, Facebook-annonse eller en nettbutikk:

Videoen over viser hvordan Teston fungerer i praksis. Brukeren får en eller flere oppgaver, og løsningen streamer både skjerm og ansikt.

Vi startet opp et datadrevet markedsføringsbyrå som heter Fullstakk Marketing hvor vi ofte jobbet med å optimalisere kundereisen fra A til Å. Vi brukte en del forskjellige verktøy for å finne ut hvordan brukere beveget seg gjennom kundereisen med kvantitative verktøy som Mixpanel, Google Analytics og Hotjar, men vi savnet et verktøy som i større grad kunne hjelpe oss å forstå årsaken bak de kvantitative tallene.

Kvalitative metoder som brukertesting og intervjuer ble derfor løsningen, men det var ingen som kunne tilby en løsning som gjorde dette enkelt og effektivt. I tillegg var det nesten ingen norske testere i databasene hos de internasjonale plattformene.

Vi startet derfor å rekruttere lokale testere til vår egen database og brukte eksterne software for opptak, men merket raskt stor interesse for databasen blant våre egne kunder. Vi traff en nerve når vi gjorde brukertesting tilgjengelig på en måte der det gikk raskere og til en lavere kost, versus moderert testing som fort kan bli dyrt og tidkrevende. Etterhvert så ble interessen så stor at vi besluttet å satse videre og utvikle vår egen software — og det var da Teston ble opprettet.

Det har gått opp et lys for en del bedrifter når det gjelder å sette brukeren i sentrum, og det er nettopp det verktøyet vårt tilrettelegger for. Den som kommer nærmest kunden, vinner.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Erik Hauglid, medgründer og COO, tror det vil bli økt fokus på tjenester og produkter som bidrar til kundeinnsikt i tiden fremover. We and you both, Erik.

Vi har et offentlig roadmap tilgjengelig for alle, hvor man kan se hva vi holder på med, hva vi tenker på å utvikle og hva slags ideer vi har.

Vil du lese om Teston sine planer videre? Ta en titt på deres roadmap her

Vi er et selskap i en veldig tidlig fase, og derfor er det ekstremt viktig at vi har laserfokus på det vi holder på med. Det er fullt mulig at vi utvider produktporteføljen og vi prøver å være så kundedrevet som overhode mulig. Akkurat nå holder vi på med å ekspandere geografisk, og vil i løpet av Q3 lansere testing fra mobil.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Teston har tatt sin egen brukeropplevelse på alvor. Etter å ha brukt verktøyet i flere prosjekter, kan Simpleness skrive under på at det er både enkelt, lærerikt og morsomt å anvende.

Vi ser en modningsprosess på dette, og sammenlignet med et par år siden så har det skjedd kvantesprang. Vi føler det har manglet en kultur i Norge for deling av kunnskap rundt kundedrevet forretningsutvikling, kanskje konverteringsoptimering spesielt, og hvilke dokumenterbare resultater dette kan gi.

Hvis flere større selskaper, og startups med momentum, hadde vært mer åpne på hvor viktig arbeidet med forbedring av konverteringsrate er med hensyn til omsetningsøkning, så ville det nok skapt litt FOMO blant andre aktører. Vi leser jo ofte saker som “… gikk fra x millioner til x millioner i omsetning”, men det er sjeldent vi får vite at en 15% økning i konvertering var den utslagsgivende faktoren.

En annen ting er kompetanse på kvantitativ og kvalitativ testing. Ta for eksempel rollen “user researcher”, og sjekk hvor mange i Norge som har den tittelen kontra våre europeiske motparter. Her ligger vi langt etter. Vi tror endring er i emning, men ønske om økt fokus på kundeinnsikt i arbeidstiden er nødt til å komme ovenfra og ned i selskapene.

Du må investere i brukertesting for å få uttelling. Vi selv ansatt en egen “user researcher” som har som jobb å brukerteste og ha intervjuer med potensielle og eksisterende brukere av Teston.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Maria hos Teston er gem. Du kan både teste med telefonen hennes OG prikke henne på skulderen hvis du lurer på noe.

Selskapene du ser på nettsiden vår er de vi får lov til å dele med omverden, men det betyr ikke at vi ikke har netthandelsaktører som kunder ;-)

Maskinlæring krever mye, både av interntid og ressurser som vi ikke har ennå. Vi har begynt å samle opp metadata for å se på muligheten for å forenkle både oppsett og analyse av tester.

Vi ser på API-er for NLP og emosjonell analyse, men utfordringen i dag er at modellene og dataen for norsk og svensk språk enda ikke er bra nok til å gi alt bra kontekst og verdi.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Obligatorisk bilde av skjerm med stickers fra spennende startup.

Å starte opp et selskap med kun fokus på Norge er krevende i seg selv, og vi misunner startups som har engelsk som et hovedspråk og verden som en målgruppe fra dag 1. Den største utfordringen er å balansere hvor fort vi ønsker å bevege oss, med hvor mye penger vi har i kassa. Det koster mye å bygge opp et B2B SaaS selskap, og man trenger tid til å eksperimentere på både forretningsmodell og produkt.

Vår visjon er enkel — “Help companies make better products”.

Og vårt løfte synes vi summerer godt opp det vi håper Teston kan bidra med: “Bring authentic, valuable, and faster user insights to businesses of every size through our online platform”.

Vi har så vidt begynt å bli varme i trøya. Vi er nå i Sverige, på vei til Tyskland og har ambisjoner om å ta Europa og Asia. Deretter blir det å se vestover igjen.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Takk for besøket.

Simpleness

For deg som vil lykkes med fremtidens retail

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store