GeenStijl en de shitcoin

Aat de Kwaasteniet
Mar 26 · 11 min read

Inleiding

De kwantitatieve analyse

Inhoudelijke analyse

Positief:

De Bitcoin fanboy:

De crypto-ontkenner:

Scam, ponzi, shitcoin roepers:

De verlieslijder

De GS verwijter

De Premine zeurder

De Rijk zeiker

De Onkundigen

De niet ter zake doende opmerkingen

Conclusie

Aat de Kwaasteniet

Written by

Pensionado, en crypto-lover

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade