Melatonina

Opalmed
Opalmed
Mar 3, 2018 · 1 min read

Melatonina jest substancją, która ma bardzo duży wpływ na proces snu. Jest potocznie nazywana “hormonem snu”. Pomijając jej wpływ na regulację wewnętrznego zegara biologicznego, wiele wskazuje że melatonina posiada właściwości przedłużające życie.

Melatonina posiada silne właściwości antyutleniające. Pokazała się jako substancja zwalczająca wolne rodniki niszczące komórki. Badania wykazały że melatonina posiada około 200% więcej mocy jako antyutleniacz niż witamina E.

Innym efektem regularnego zażywania melatoniny jest pozytywny wpływ na układ krążenia. Badania in-vivo udowodniły, że melatonina obniża ciśnienie. Osoby z nieodpowiednim ciśnieniem krwi, cholesterolem oraz poziomem cukru statystycznie wykazywały niedobory melatoniny.

Melatonina posiada także właściwości antykancerogenne. Podcza badań gdzie grupa testowa przyjmowała dawki melatoniny wykazano pozytywną korelację pomiędzy ilością regularnie przyjmowanej melatoniny oraz powstrzymaniem pojawiania się nowych komórek rakowych. W przypadku chorych posiadających guza w zaawansowanym stanie, ci którzy przyjmowali 20 mg melatoniny dziennie razem z standardowym leczeniem chemioterapią posiadali o ok 50% lepsze wyniki w zakresie częściowej remisji oraz 45% wzrost stosunku przeżycia pierwszego roku terapii. Około 80% z nich twierdziło że od rozpoczęcia przyjmowania dawek melatoniny poprawiło się ich ogólne samopoczucie. Wyniki tych badań wiązane są z faktem aktywacji komórek T pomocniczych, które aktywują inne czynniki pomagające zwalczać ciała obce i patogeny w naszym organizmie.

Starzenie się jest wieloczynnikowe. Melatonina wydaje się uczestniczyć w wielu procesach, które odpowiednio uregulowane mają wpływ na spowolnienie procesu starzenia się. Jest to związane ze snem i jego regulacją, ograniczeniem czynników rakotwórczych, wspiera system immunologiczny oraz działa antydepresyjnie.

Zerknij też na naszą stronę.

Obszerny artykuł na temat długowieczności TUTAJ.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat innych substancji zerknij tutaj:

Rapamycyna

Metformina

Dehydroepiandrosteron

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store