21 oppituntia

Kolmas luku: Teknologia

Thomas Brand
Nov 3, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post
Hatuntekijä (Hattu Hassinen) esittelee puhetaitojaan teekutsuvierailleen (Kuvalähde: John Tenniel, 1865)

“Tällä kertaa olen viisaampi”, hän arveli, otti pienen kulta-avaimen ja avasi oven, joka johti puutarhaan.

Kultaiset avaimet, kellot, jotka toimivat vain sattumalta, kilpailu outojen arvoitusten ratkaisemiseksi ja rakentajat, joilla ei ole kasvoja tai nimiä. Se, mikä kuulostaa Ihmemaan saduilta, on arkipäivää Bitcoinin maailmassa.

Suurin osa nykyisestä rahoitusjärjestelmästämme on systemaattisesti rikki, kuten edeltävässä luvussa opimme. Liisan tavoin voimme vain toivoa, että asiat menisivät tällä kertaa paremmin. Kiitos salanimeä käyttäneen keksijän, meillä on uskomattoman edistyksellinen teknologia, joka on tällä kertaa turvanamme: Bitcoin.

Ongelmien ratkaiseminen radikaalisti hajautetussa ja ristiriitaisessa ympäristössä edellyttää ainutlaatuisia ratkaisuja. Se mikä muuten vaikuttaisi olevan vähäpätöinen ongelma ratkaistavaksi on kaikkea muuta kuin vähäpätöistä tässä oudossa solmujen maailmassa. Bitcoin perustuu useimmissa tapauksissa vahvaan salaukseen, ainakin jos sitä tarkastellaan teknologian silmälasien läpi. Se, kuinka vahvaa tämä kryptografia eli salaustekniikka tosisiassa on, on seuraavien oppituntien aiheena.

Kryptografia on sitä mitä Bitcoin käyttää keskusvastapuoliin ja viranomaisiin kohdistuvan luottamuksen poistamiseen. Sen sijaan, että järjestelmä luottaisi keskitettyihin toimijoihin, järjestelmän toiminta perustuu maailmankaikkeuden viimeiseen auktoriteettiin: fysiikkaan. Joitakin luottamuksen jyviä on kuitenkin edelleen olemassa. Tutustumme näihin jyviin tämän luvun toisella oppitunnilla.

Muutaman viimeisen oppitunnin aikana tarkastellaan Bitcoinin teknologisen kehityksen eetosta, joka on kiistatta yhtä tärkeää kuin teknologia itsessään. Bitcoin ei ole seuraava kiva sovellus älypuhelimeesi. Se on uuden taloudellisen todellisuuden perusta, minkä vuoksi Bitcoinia pitäisi kohdella reaktoriluokan finanssiohjelmistona.

Missä vaiheessa olemme tätä rahoituksellista, yhteiskunnallista ja teknologista vallankumousta? Menneisyyden verkot ja teknologiat voivat toimia vertauskuvina Bitcoinin tulevaisuutta tarkasteltaessa. Tämä on itse asiassa viimeisen oppitunnin aihe.

Turvavyöt kiinni ja nauti matkasta. Olemme muiden eksponentiaalisten teknologioiden tavoin etenemässä parabolisella nopeudella.

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store