Så gräver du via Darknet

Robert Jacobsson
Apr 8, 2017 · 4 min read

Researchspecialisten My Vingren har tidigare varit med på bloggen: “Bli en bättre researcher i sociala medier” med fem bra verktyg (länk). Nu höll hon en längre dragning om bland annat hur hon tog sig in i ett barnpornografiskt forum, där en delar berättelser om hur det är att vara pedofil, på Darknet. Här tänkte jag ge er lite av guldkornen.

Darknet är en väldigt outforskad del av internet, men något som vi journalister borde använda mer av berättar My. Det är en del av internet som du bara kan nå om du använder en viss typ av programvara — ungefär som ett nätverk. Deep webb och darknet är inte samma sak. Deep webb är information som inte är indexerad i google (saker som är låsta bakom lösenord). Men darknet är nätverket, som skapades av amerikanska militären från början.

Det finns runt 30 000 hemsidor och 3 miljoner användare som idag använder darknet. Här kan du hitta viktig information om alltifrån känsliga områden såsom nätverk med pedofiler, vapen, droger, extremism till att hitta personer och berättelser från diktaturer.

Det blå pilarna i bilden under är krypterat.

“Det finns inga enkla genvägar när det gäller Darknet” — My Vingren

Du går in så här på Tor:
1. Du öppnar din webbläsare.
2. Du skriver in torproject.org
3. Download Tor (en browser).
4. Installera.
5. Du kan välja mellan “Connect” eller “Configure”. Du väljer oftast i Sverige “Connect”. Men i vissa länder kan du välja Configure, men mer komplicerad process.
6. Sedan kan det ta några minuter innan du får kontakt med nätverk på Tor.
7. Kolla först “Privacy and Security settings” (tryck på löken — som du ser på bilden nedan).
8. Ju säkrare du är, desto långsammare är det.
9. Ibland kan vissa länkar inte funka. Då kan du trycka på “New Tor Circuit for this site”.
10. Nu är du ute!

Du måste veta den exakta adressen för att hitta den, eftersom de inte är indexerade. Här ger My lite tips:

 • Adresser på Darknet slutar med .onion
 • Onion-länkar indexeras inte.
 • Sök smart:
  - exempelvis om du söker efter berätttelser av pedofiler kanske du istället söker “child lover” eftersom det känsliga områden säkerligen skrivs om av communities.
 • Leta efter sajter som tipsar om sidor (forum, bloggar och sajter och hidden wikis (länk)). Här kan du hitta olika typer av forum och sociala nätverk såsom Blackbook.
 • Tänk igenom etiska överväganden om du ska wallraffa. Gör du en egen persona — tänk och bolla med kollega. Vilken typ av ton är det inom communityt? Vilka ord används?

Hitta personer och berättelser utrikes via nätet

 • Kan du inte språket där du ska få tag i en berättelse? My Vingren berättade om hur hon exempelvis använde översättningar via google översättning för att hitta person från Ryssland. Då översatte hon “darknet” + “länkar” först till ryska.
 • Olika mailadresser och lösenord till respektive forum.
 • Eftersom anonymiteten är så stark på darkweb — så är det oftast enklare att få människor att prata i jämförelse med vanliga webben.

6 olika journalistiska verktyg på Darknet

Verktygen kan användas för att exempelvis inte väcka misstankar (exempelvis att inte visa sin IP-adress). Sök på hiddenwiki eller google (tor-browsern kan gå lite långsamt) för att hitta dessa verktyg — och klistra in i TOR-browsern.

 • Onion Mail
 • Talk to John Doe! Chatt med din källa!
 • ChatTor (kommunicera säkert med din källa).
 • CPJ (committed to protect journalists) — dela dokument).
 • Strongbox.
 • Securedrop (My Vingrens favorit). Skriv ner kodnamnen på en lapp — för kodnamnet är långt och lite krångligt.

Socialamedier

Sociala medier-journalistik från Sveriges Radio

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store