Thanos Antoniou

Thanos Antoniou

Socially awkward humorist. Awkwardly social hermit. Allergic to anchovies and artichokes. Words at http://thanosantoniou.com .