รวมทุกอย่างสำหรับ Admin Office 365 ภาคการศึกษา

สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ บทความนี้จะรวบรวมทุกสิ่งที่ผมเขียนเอาไว้ เกี่ยวกับการเป็น admin ของ Office 365 for Education มาตั้งแต่การขึ้นระบบจนถึงการจัดการ มาไว้ในที่เดียว

ส่งต่อ link บทความนี้ แบบ สั้นๆ bit.ly/AdminO365TH

การแนะนำวิธีใช้ Teams ให้ User

Video Youtube ( bit.ly/TeamsEDU2021 )

MSEDUTH

all things about Microsoft in education

MSEDUTH

ทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ Microsoft ในภาคการศึกษา

Mos Noppadol Rattanawisadrat

Written by

A guy who passionate on Technology, Psychology and business thing

MSEDUTH

ทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ Microsoft ในภาคการศึกษา

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store