21 oppituntia

Toinen luku: Taloustiede

Thomas Brand
Oct 31, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post
Kolme puutarhuria — Kaksi, Viisi ja Seitsemän — maalaushommissa (Kuvalähde: John Tenniel, 1856)

Aivan puutarhan suulla oli korkea ruusupuu. Siinä kasvoi valkoisia ruusuja, joita kolme puutarhuria parhaillaan oli maalaamassa punaisiksi. Liisasta tämä oli hyvin merkillistä…

Raha ei kasva puissa. Tällaisen uskominen on typerää, ja vanhempanne varmistavat, että tiedämme sen toistamalla tätä sanontaa ikään kuin mantraa. Meitä rohkaistaan käyttämään rahaa viisaasti, pidättäytymästä kuluttamasta sitä pinnallisiin asioihin ja säästämään sitä hyvinä aikoina pahan päivän varalle. Raha ei loppujen lopuksi kasva puissa.

Bitcoin opetti minulle enemmän rahasta kuin luulin koskaan tarvitsevani tietää. Bitcoinin vuoksi minun oli pakko tutustua rahan, pankkitoiminnan, erilaisten taloudellisten koulukuntien ja monien muiden asioiden historiaan. Pyrkimykseni ymmärtää Bitcoinia johdatteli minut lukuisille poluille, joista osaa valotan tässä osiossa.

Ensimmäisen seitsemän oppitunnin aikana käsiteltiin joitakin Bitcoinia koskevia filosofisia kysymyksiä. Seuraavan seitsemän oppitunnin aikana tarkastellaan lähemmin rahaa ja taloutta.

Jälleen kerran voin vain raapaista pintaa. Bitcoin ei ole vain kunnianhimoinen, vaan myös laaja ja syvällinen, minkä vuoksi on mahdotonta kattaa kaikkia merkityksellisiä aiheita yhdeltä istumalta: yhdessä oppitunnissa, esseessä tai kirjassa. Epäilen, onko sellainen — kaiken selittäminen — edes lainkaan mahdollista.

Bitcoin on uusi rahan muoto, jonka vuoksi taloustieteen oppiminen on ensiarvoisen tärkeää sen ymmärtämiseksi. Ihmisten toiminnan luonteen ja taloudellisten tekijöiden vuorovaikutuksen osalta taloustiede on luultavasti yksi suurimmista ja epäselvimmistä palasista Bitcoin-palapelissä.

Nämä oppitunnit ovat jälleen kerran monien sellaisten asioiden selvittelyä, jotka olen oppinut Bitcoinilta. Ne ovat henkilökohtaista pohdintaani matkasta kaninkoloon. Minulla ei ole taustaa taloustieteessä, joten olen ehdottomasti mukavuusalueeni ulkopuolella ja erityisen tietoinen siitä, että ymmärrykseni on epätäydellinen. Teen parhaani hahmotellakseni sitä mitä olen oppinut, vaikka saatan tämän jälkeen vaikuttaa typerältä. Loppujen lopuksi yritän edelleen vastata kysymykseen: “Mitä olen oppinut Bitcoinista?

Käytimme seitsemän oppituntia tarkastellaksemme Bitcoinia filosofian silmälasien läpi. Nyt on aika tarkastella Bitcoinia talouden silmälasien läpi. Tällä kertaa luvassa on vain kyyti turistiluokassa. Lopullinen määränpää: kestävä raha.

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä…

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Thomas Brand

Written by

Wealthtech expert & strategist, mentor, private investor. Interested in economics, fintech, Bitcoin, philosophy, strategy, innovation & existential risks

Brandin kirjasto

Kirjastoon on koottu pääasiassa Bitcoinia, taloustiedettä ja politiikkaa koskevaa (suomennettua) luettavaa. Voit ottaa kirjastonhoitajaan yhteyttä sähköpostitse thomasbrand@gmx.com.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store