Konsonanter

Cecilie S. Knudsen
Nov 17, 2017 · 5 min read

Stort sett har språk dobbelt så mange konsonanter som vokaler. Hvor uttales konsonantene? På hvilken måte? Hvilke konsonantlyder har norsk, og hvilke av dem oppfattes som vanskelige av innlærere? I dette blogginnlegget skal vi se kort på vokabular og kunnskap det kan være greit å ha når man lærer bort lyder.

Hvor uttales de?

Alle lyder er et resultat av luft som kommer ut og hva som skjer med den lufta i sin passasje gjennom munnen. Stoppes den allerede ved halsen som en k, eller får lufta passere gjennom hele munnen helt til den møter en abrupt slutt ved leppene som en b? Kanskje får lufta en liten dytt med tunga rett bak tennene slik at det blir en østnorsk r, eller tennene møter underleppa og skaper en f?

Det er noen dialektale forskjeller, men hvor konsonantene uttales fordeler seg ca. slik: 3 uttales ved leppene. 2 uttales med underleppe og fortennene, 6 uttales ved tannkammen (5 hvis du har skarre-r), 4–6 uttales som retroflekser bak tannkammen, 2–3 ved fremre del av taket av munnen (den harde gane), 3 ved bakre del av taket av munnen(den bløte gane), 1 ved drøvelen hvis du har skarre-r, og 1 helt nede ved stemmebåndene.

4 hovedområder for artikulasjon: Leppe, tunge, gane, hals

I figuren under er det satt ring rundt de lydene som opptrer i såkalt ‘urban østnorsk’ (Kristoffersen:2000), også kjent som den norsken de fleste av oss underviser i.

Image for post
Image for post
Lydene man finner i standardisert østnorsk (Kristoffersen:2000) I tabellen er /ʂ/ er markert i stedet for /ʃ/ fordi det er kildens klassifisering.

Den øverste linja viser hvor lydene uttales, og den vertikale linja viser hvordan lydene uttales. Vi skal nå kjapt gå gjennom hvor:

Problemet med forklaring uten ordet tannkam dukker opp når vi skal forklare retroflekser. Bak-bak tennene? Det fungerer sikkert etter litt forklaring, men “plassen bak tennene heter tannkam” etterfulgt av “når vi sier sh-lyden flytter vi tunga bak tannkammen» er kjempeeffektivt! Det gir oss også et sted å referere til når vi skal snakke om at i fart krøller du tunga og spretter den frem bak tannkammen eller at den ruller frem fra bak tannkammen når vi sier barn. Så:

Hvordan uttales de?

Kanskje får lufta passere hele veien, men blir litt endret på veien, som en /f/ eller /s/? Hvis den passerer uten noen hindringer, får vi sannsynligvis en h. Hvordan man uttaler lydene er altså stort sett et spørsmål om hvor mye luft man slipper ut gjennom munnen, og om det går på oversiden av tunga eller på sidene.

Til slutt bør stemte og ustemte lyder nevnes. På figuren over er det den lyden som står til høyre i et par, som p og b, som er stemt. Den andre, her p, er ustemt. I slike par kan det være best å snakke om lyd med eller uten luft. Aspirasjon kalles det, og det er det vi lærer bort når vi holder et ark foran munnen for å demonstrere forskjellen mellom p og b. Når vi uttaler p, k og t slipper vi ut mye mer luft enn de stemte motpartene b, g og d.

Før du går videre til ‘problemområdene’ kan kanskje denne videoen være av interesse som en oppsummering?

Potensielt problematiske konsonantlyder

www.uttale.no

Lik oss på Facebook: https://www.facebook.com/uttaleno/

Har du lest om…

Stavelsesstruktur

R eller L?

Diftonger

Å — Ø

Æ — Ø

Retroflekser

Lus eller lys?

ʃylling eller çylling?

Vokallengde

Øv hjemme

Repetisjon i klasserommet

Bloggposter med litt mer teori:

Hva er en konsonant?

Hva er en vokal?

Hva bør vi øve på? Mandarin Del 1: Vokaler

Hva bør vi øve på? Arabisk Del 1: Vokaler

Meningsdrevet uttaleundervisning, i Språkprat (2017)

Hva tenker norsklærere om uttaleundervisning?

Sang som veien til god undervisning

Hva er egentlig forskjellen mellom «u» og «y»? i Språkprat (2020)

Uttale.no

Norsk uttale - enkelt og greit

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store